Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 63 ust. 10 i 13 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm. - dalej Prawo oświatowe) kandydata na...

PORADA PRAWNA

16 sierpnia 2020 Awans zawodowy

Czy nauczyciel kontraktowy, któremu organ prowadzący powierza kierowanie szkołą na 10 miesięcy, może realizować w tym czasie swój awans zawodowy na mianowanego?

Zgodnie z art. 63 ust. 10 i 13 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm. - dalej Prawo oświatowe) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. Jeżeli z jakichś powodów nie udało się wyłonić dyrektora w postępowaniu konkursowym, organ prowadzący organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.
Oczywiście nauczyciel musi spełniać wymagania kwalifikacyjne wskazane § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem stanowisko dyrektora może piastować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
• posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,
• ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
• posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
• uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
• spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
• nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
• nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
• nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
Są to wymagania podstawowe, a na ich czele stoi wymóg legitymowania się stopniem nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Podkreślić należy, że tzw. regulacje Covid-owe, a w szczególności rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nie wyłączyły obowiązku stosowania wymagań kwalifikacyjnych wobec kandydatów na dyrektorów.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT