Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią...

PORADA PRAWNA

Czy można rozłożyć potrącenie za strajk na raty? Jeśli rozłożymy na raty, czy jest to kredytowanie finansów publicznych? Jak to się ma do dyscypliny finansowej dyrektora, czy do RIO. Czy dyrektor może ponieść konsekwencje decyzji o rozłożeniu na raty? Wg KP paragraf 7 powinno odliczyć się pełną kwotę, a nie częściowo. Czy dobrze interpretuję?

Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). W okresie legalnego strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia (art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 399 ze zm.). Z wynagrodzenia wypłaconego nauczycielom z góry na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), przy kolejnej wypłacie należy dokonać potrąceń kwot, które nie przysługują nauczycielom za dni udziału w strajku, zgodnie z art. 87 § 7 KP oraz § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289 ze zm.). Z najbliższej wypłaty potrącenia należałoby dokonać w całości, ponieważ art. 87 § 7 KP stanowi, że w przypadku wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia z góry, odlicza się bez zgody pracownika, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Dyrektor, który dysponuje pełnymi danymi umożliwiającymi obliczenie wynagrodzenia do potrącenia z najbliższej wypłaty, co do zasady powinien dokonać odliczenia w całości bez rozkładania na raty, ponieważ mógłby narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych z art. 4 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.). Dlatego na ewentualne rozłożenie na raty kwoty wynagrodzenia nienależnego za czas strajku począwszy od najbliższego wynagrodzenia należałoby uzyskać zgodę organu prowadzącego lub pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, czyli organów uprawnionych do kontrolowania prawidłowego dysponowania środkami budżetowymi przez dyrektora.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT