Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne pytanie 1Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju nie mają w treści wpisanej przyczyny, jak w przypadku orzeczeń np. o potrzebie...

PORADA PRAWNA

01 grudnia 2011 Prawo oświatowe

Czy dziecko posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju powinno mieć w preambule wpisany powód objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem? Czy na podstawie diagnozy z tego dokumentu „ Zespół Downa. Wada serca. (…) „zwolnione tempo rozwoju intelektualnego, mowy i sprawności motorycznej” (…) i orzeczenia o niepełnosprawności z podanymi dwoma symbolami niepełnosprawności można wpisać w SIO do tabeli NP-4 jako ucznia z więcej niż jedną niepełnosprawnością (Dziecko uczestniczy w zajęciach oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej)?

pytanie 1

Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju nie mają w treści wpisanej przyczyny, jak w przypadku orzeczeń np. o potrzebie kształcenia specjalnego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych nie nakazuje umieszczania w początkowej treści opinii przyczyny jej wydania (rodzaju niepełnosprawości), a jedynie w diagnozie:

§ 14. 1. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2. Opinia zawiera:
1) datę wydania opinii;
2) oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię;
3) podstawę prawną opinii;
4) skład zespołu, który wydał opinię;
5) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;
6) stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
7) wskazanie odpowiedniej formy pomocy i wsparcia udzielanych dziecku i rodzinie, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, stosownie do potrzeb;
8) uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy i wsparcia;
9) podpis przewodniczącego zespołu.


pytanie 2

W tabeli NP4 SIO należy wykazać dzieci, w stosunku do których w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną stwierdzono więcej niż jeden rodzaj niepełnosprawności. Jeżeli więc dziecko ma wpisane w orzeczeniu dwa rodzaje niepełnosprawności, to na podstawie tego orzeczenia można wpisać go do tabeli NP4. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT