Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W przypadku egzaminu gimnazjalnego w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić wychowawca zdających oraz: 1) w części pierwszej i części drugiej – nauczyciele...

PORADA PRAWNA

02 marca 2015 Prawo oświatowe

Czy dyrektor gimnazjum może delegować w czasie zajęć dydaktycznych nauczyciela do pracy w zespole egzaminacyjnym podczas matur w szkole ponadgimnazjalnej, a jeśli tak to na podstawie jakich przepisów prawnych? I czy również może prosić na czas egzaminu gimnazjalnego nauczyciela ze szkoły ponadgimnazjalnej?

W przypadku egzaminu gimnazjalnego w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić wychowawca zdających oraz: 1) w części pierwszej i części drugiej – nauczyciele przedmiotu lub przedmiotów, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego; 2) w części trzeciej – nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. W przypadku sprawdzianu w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić wychowawca zdających oraz: 1) w części pierwszej – nauczyciele języka polskiego i matematyki; 2) w części drugiej – nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany sprawdzian. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności: 1) powołuje przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego. 2) W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym: 1) przewodniczący;  2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony  3) w innej szkole lub w placówce. 4) W uzasadnionych przypadkach dyrektor komisji okręgowej może powierzyć zespołowi egzaminacyjnemu powołanemu w danej szkole przeprowadzenie części ustnej lub nadzorowanie przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego także dla absolwentów innej szkoły lub szkół oraz dla osób, które uzyskały świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, informując o tym dyrektorów zainteresowanych szkół, na co najmniej 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego. Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają i oceniają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, zwane "zespołami przedmiotowymi". Zespoły przedmiotowe powołuje się spośród członków zespołu egzaminacyjnego. W skład zespołu przedmiotowego wchodzą: 1) nauczyciel danego przedmiotu wpisany do ewidencji egzaminatorów - jako przewodniczący; 2) drugi nauczyciel danego przedmiotu - jako członek. Spośród osób wchodzących w skład zespołu przedmiotowego co najmniej jedna osoba jest zatrudniona w innej szkole lub w placówce. W skład zespołu przedmiotowego nie może wchodzić nauczyciel, który w ostatnim roku nauki prowadził zajęcia z danego przedmiotu ze zdającymi. Członkiem zespołu przedmiotowego może być także nauczyciel akademicki posiadający przygotowanie z zakresu danego przedmiotu. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje, spośród członków zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce. W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających.

Podstawa prawna: Oznacza to, że dyrektor może oddelegować nauczyciela do prac w zespołach, o których mowa wyżej. Przepisy rozporządzenia nie zabraniają powołania do zespołu nauczyciela szkoły innego typu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych (ze zm.), w szczególności: § 42, 43, 65, 68, 81.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT