Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Kodeks pracy, czasową niezdolność do pracy określa w art. 92:Art. 92. § 1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą...

PORADA PRAWNA

12 stycznia 2012 Prawo oświatowe

Co rozumienie się pod wyrażeniem niezdolność nauczyciela do pracy, czy tylko choroba nauczyciela czy również opieka nad dzieckiem , które jest chore czy tez nad chorym rodzicem?

Kodeks pracy, czasową niezdolność do pracy określa w art. 92:

Art. 92. § 1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w
ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia -
trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do
80 % wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy
przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,
2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w
okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100 % wynagrodzenia,
3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców
komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i
narządów - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100 %
wynagrodzenia.

 

Dodatkowo USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, określa, że niezdolność do pracy może powstać w określonych przypadkach:

Art. 6. 1. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

2. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy:
1) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
2) z powodu przebywania w:
a) stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego,
b) stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych;
3) wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

 

Opieka nad chorym członkiem rodziny nie jest niezdolnością do pracy, a zwolnieniem od wykonywania pracy:

Art. 32. 1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,
c) pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;
2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
3) innym chorym członkiem rodziny.

2. Za członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

3. Za dzieci w rozumieniu ust. 1 i 2 uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie.


 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT