Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYWewnątrzszkolny system oceniania

Podstawą prawną tworzenia w placówkach oświatowych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania jest:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuł 22, ustęp 2, punkt 4 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),
  • Statut Szkoły.

Wewnątrzszkolne systemy oceniania tworzy się w celu: informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; udzielania uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; motywowania ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; dostarczenia rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; umożliwienia nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Typ placówki: szkoła podstawowa
Kategoria: Procedury, regulaminy, wnioski
Ostatnia aktualizacja: 12 Sierpień 2015
Data publikacji: 5 Sierpień 2009
archiwum


Podgląd dokumentu

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT