Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYStatut zespołu szkół – szkoły podstawowej i gimnazjum

Każda ze szkół , które wejdą w skład zespołu będzie szkołą w pełni samodzielną i powinna posiadać odrębny statut. Utworzenie zespołu powstaje w drodze uchwały organu prowadzącego szkołę w oparciu o akt założycielski. Akt założycielski opiniują rady pedagogiczne łączonych w zespół szkół.
Organ, który tworzy zespół szkół uchwala i podpisuje akt założycielski i nadaje pierwszy statut, który rozstrzyga podstawy współistnienia placówek w zespole. Na tej podstawie tworzy się statuty odrębne dla szkół wchodzących w skład zespołu. Może to uczynić równolegle z nadaniem pierwszego statutu organ prowadzący. W przypadku istnienia tylko jednego statutu - statutu zespołu szkół, statuty szkół składowych opracowują i uchwalają ich rady pedagogiczne.

Połączenie szkół w zespół nie może naruszać ich odrębności i autonomii. Tym niemniej to właśnie statut zespołu powinien rozstrzygać czy w zespole działa jedna, czy dwie rady pedagogiczne, jedna czy dwie rady rodziców, jedna czy dwie rady szkół, jeden czy dwa samorządy uczniowskie.
Jednostkami systemu oświaty są poszczególne szkoły. Sytuacji tej nie zmienia utworzenie zespołu szkół. Niemniej jednak bezspornie w ten sposób tracą one w pewnym zakresie samodzielność, ponieważ działają pod wspólnym kierownictwem dyrektora zespołu szkół. Pozostałe organy natomiast, w przypadku braku odmiennej regulacji statutowej, nie podlegają połączeniu.

W statucie zespołu szkół nie rozstrzyga się o dokumentacji. O tym decydują przepisy oświatowe. Dokumentację przebiegu nauczania i ich rodzajów określa rozporządzenie MEN. Jeśli jest jedna rada pedagogiczna, to konsekwencją przyjęcia takiego rozwiązania jest jedna księga protokołów. Sposób dokumentowania zebrań rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności. Plan nadzoru pedagogicznego opracowany dla zespołu szkół powinien uwzględniać odrębnie formy nadzoru dla szkół wchodzących w skład zespołu, itp.

Przykładowy statut zespołu szkół nadany przez organ stanowiący jst.

 

Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum
Kategoria: Statuty, koncepcje pracy, uchwały
Data publikacji: 18 Marzec 2015
archiwum

Publikacja
Dokument opracowany i opublikowany na prośbę
użytkowników serwisu
wiecejPodgląd dokumentu

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT