Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zasada jest, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, co wynika z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Za czas...

PORADA PRAWNA

03 kwietnia 2020 Prawo oświatowe

Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 25 marca prowadzimy w szkole kształcenie na odległość. Na czas tych szczególnych rozwiązań dyrektor może wprowadzić nową organizację pracy szkoły, ograniczając i dostosowując do niej treści nauczania, a tym samym zmieniając plan lekcji uczniom, w którym tygodniowo realizować będą mniej godzin z poszczególnych przedmiotów. W związku z tym nauczyciel realizować będzie także mniej godzin, nie będzie miał godzin ponadwymiarowych, które jako stałe ma przydzielone w arkuszu organizacji pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym. Czy nie zmieniając umowy nauczycielowi dyrektor może przyjąć takie rozwiązanie bez zgody nauczyciela, czyli czy może go pozbawić tych godzin i nie zapłacić za nie? Poniżej skopiowałam treść §7 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 ( Dz. U. 2020, poz. 493) § 7. 1. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształce-nia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obo-wiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). 2. Dyrektor jednostki systemu oświaty ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia. Przytaczam też fragment regulaminu wynagradzania nauczycieli z terenu naszej gminy (Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie) Jak interpretować ust.8 pkt 1. czy odnosi się on wyłącznie do pensum czy także do godzin ponadwymiarowych ? § 6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 1. W szczególnych przypadkach podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania i opieki, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, których liczba nie może przekroczyć 1 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42, ust. 3 Karty Nauczyciela. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, dyrektor może przyznać nauczycielowi płatne godziny za zastępstwo doraźne pod warunkiem realizacji przez nauczyciela programu nauczania. 3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. 4. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem za trudne i uciążliwe warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywała się w takich warunkach) przez miesięczna liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 5. W przypadku braku możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć zgodnie z obowiązującym wymiarem godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, przyjmuje się możliwość łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu proporcjonalnie do liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią zgodnie z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela godziny ponadwymiarowe. 6. Miesięczna liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 4, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane jest, gdy faktyczna liczba przepracowanych w danym tygodniu godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych przekracza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin tych zajęć z zastrzeżeniem ust. 11. 8. Za faktycznie przepracowane godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych uważa się także godziny, których nauczyciel nie mógł przepracować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności: 1) zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub mrozów, 2) wyjazdu uczniów na wycieczki szkolne, udział w uroczystościach, zawodach, 3) zawieszenie zajęć z powodu rekolekcji, 4) w związku z Dniem Edukacji Narodowej, dniem rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, za dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora, 5) udziału nauczyciela w konferencjach metodycznych i szkoleniach zgodnie ze skierowaniem pracodawcy, 6) udziału w pracach związanych z przeprowadzaniem sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. 9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe realizowane w ramach nauczania indywidualnego oraz za zajęcia terapii indywidualnej wypłaca się tylko za faktycznie zrealizowane zajęcia z uczniem. 10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym szkoły nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 11. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42, ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42, ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1 , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 12. Do ustalenia wynagrodzenia za jedną godzinę doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio ust. 4 i 6. 13. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze wykonywanew dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. Jeżeli nauczyciel nie otrzyma innego dnia wolnego, przysługuje mu odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczone jak za godzinę ponadwymiarową. 14. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu. Czy nauczycielowi, który nie wypracuje swoich godzin ponadwymiarowych przydzielonych mu w czasie przed obowiązywaniem rozporządzenia w sprawie rozwiązań związanych z COVID-19 przysługuje wynagrodzenie, kiedy on de facto z tytułu stanowiska (np. nauczyciel bibliotekarz , czy świetlicy) nie jest w stanie zrealizować?

Zasada jest, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, co wynika z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Żaden powszechnie obowiązujący przepis, w tym ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 nie stanowi, że za czas niewykonywania pracy (np. z powodu zawieszenia zajęć w czasie epidemii) nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Również w orzecznictwie podkreśla się, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe należy się za godziny faktycznie zrealizowane oraz nie wypłaca się go w czasie, gdy szkoła nie prowadzi zajęć (uchwała Sądu Najwyższego z 29.03.1989 r., III PZP 53/88). Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa dla nauczycieli w drodze regulaminu szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 2 KN. Natomiast wskazana delegacja ustawowa nie upoważnia organu prowadzącego do określania przypadków, w jakich nauczyciel zachowuje albo traci prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe np. poprzez zrównanie niezrealizowanych godzin ponadwymiarowych ze zrealizowanymi, gdy zostały zaplanowane w czasie zawieszenia zajęć (m.in. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2012 r., NK-II.4131.220.2012.JŁ, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 lipca 2008 r., II SA/Ke 271/08). Do czasu stwierdzenia nieważności tego postanowienia regulaminu przez wojewodę jako organ nadzorczy lub sąd administracyjny na podstawie art. 91 ust. 1 i art. 93 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), § 6 ust. 8 pkt 1 ww. uchwały rady gminy obowiązuje mimo sprzeczności z prawem (czyli z art. 30 ust. 6 pkt 2 KN). Dlatego wyjątkowo nauczycielom należy wypłacać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w czasie zawieszenia zajęć, czyli za okres przypadający przed 25 marca 2020 r. (a więc przed uruchomieniem nauki zdalnej), co może dotyczyć m.in. wychowawcy świetlicy lub nauczyciela – bibliotekarza (§ 2 – 3a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U. z 2020 r., poz. 410 ze zm.). Ponadto z zatytułowania w uchwale organu prowadzącego paragrafu 6 „wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw” wprost wynika, że zawarte w nim postanowienia dotyczą tylko godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw, ale nie odnoszą się do godzin realizowanych w ramach pensum.
Nawiązując do wstępnej części pytania, w czasie prowadzenia zdalnego nauczania dyrektor nie zmniejsza wymiaru zatrudnienia nauczyciela, co nie skutkuje także automatycznym odebraniem godzin ponadwymiarowych. Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach pensum obowiązującego go przed dniem 25 marca 2020 r., a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć - w ramach godzin ponadwymiarowych. Na podstawie § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia dyrektor jedynie ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia. Przykładowo zamiast lekcji, która w klasie trwałaby 45 minut w ramach 1 godziny pensum, dyrektor na realizację 1 godziny pensum zalicza lekcję poprowadzoną on-line przez 30 minut. Z kolei w czasie nauki zdalnej od dnia 25 marca 2020 r. zajęcia szkolne nie są zawieszone, a więc nauczyciele, którzy nie wypracują godzin ponadwymiarowych według ustalonych przez dyrektora zasad rozliczania zajęć (np. wychowawca świetlicy, bibliotekarz) nie otrzymają wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe na podstawie uchwały rady gminy o treści przytoczonej w pytaniu.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT