Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych:§ 3. 1. Organ prowadzący szkołę, na wniosek...

PORADA PRAWNA

10 września 2012 Prawo oświatowe

Za zgodą organu prowadzącego wprowadziłem naukę drugiego języka obcego od klasy 4 w wymiarze 6 godzin na II etap kształcenia (klasy 5 i 6 kontynuują naukę drugiego języka z godzin do dyspozycji dyrektora). W związku z powyższym mam dylemat, gdzie w klasach 4 w arkuszu ocen i na świadectwie wpisywać ten drugi język. Czy jako przedmiot obowiązkowy czy dodatkowy? Tematy zapisywać w dzienniku lekcyjnym czy zajęć dodatkowych?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych:

§ 3. 1. Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - od 6 do 12 godzin, na:
1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2) realizację następujących dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów:
a) zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole,
b) zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

2. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

 

Wszystko zależy zatem od tego, czy zajęcia zostały wprowadzone do szkolnego planu nauczania czy nie. Jeżeli nie, to nie wpisuje się ich w arkuszach ocen i świadectwie, a uczestnictwo na nich odnotowuje się w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Jeżeli zostały wprowadzone do szkolnego planu nauczania, wówczas wpisuje się je w arkuszu ocen i świadectwie w pozycji "dodatkowe zajęcia edukacyjne" oraz w dzienniku lekcyjnym.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT