Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Trzeba zacząć od tego, że art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) stanowi, że nauka jest obowiązkowa...

PORADA PRAWNA

04 stycznia 2021 Prawo oświatowe

Z dniem 1 września 2020 r. przyjęłam do szkoły uczennicę. Otrzymałam odpis jej arkusza z poprzedniej placówki. Jednak 30 grudnia 2020 r. dziewczynka wyjechała za granicę (Wielka Brytania) i będzie uczęszczała do angielskiej szkoły. Proszę o informację, jakie dokumenty powinnam przygotować?

Trzeba zacząć od tego, że art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) stanowi, że nauka jest obowiązkowa do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Zgodnie z art. 31 ust. 4 i 5 ww. ustawy dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Jest to tzw. obowiązek przedszkolny, który rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Wyjątkiem jest sytuacja wskazana w art. 31 ust. 2 ustawy, gdyż dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek odbycia wychowania przedszkolnego dzieci z orzeczeniem rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego. Z kolei ich obowiązek szkolny odracza się.
Obowiązek szkolny dziecka zdrowego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Dziecko może iść do szkoły również w wieku 6 lat, ale jest to zależne od woli jego rodziców lub opiekunów prawnych.
Obowiązek szkolny jest spełniany, jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej. O tym, do jakiej szkoły będzie ono chodziło, również decydują rodzice lub opiekunowie prawni.
O ile rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo wyboru szkoły i decyzji, w jakim wieku dziecko zacznie realizować obowiązek szkolny, to nie mogą samodzielnie zdecydować o tym, że np. będą swojego syna czy córkę uczyć samodzielnie w domu. Artykuł 40 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe konstytuuje obowiązek każdego rodzica lub opiekuna prawnego polegający na:
• dopełnieniu czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
• zapewnieniu regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne,
• zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.

Bardzo ważne jest to, że zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe niespełnianie obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uprawniony organ może nałożyć na rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, które podlega tym obowiązkom, grzywnę w celu przymuszenia, której celem jest wyegzekwowanie rodzicielskiego obowiązku zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej kontrolują dyrektorzy tych szkół. Kontrola polega przede wszystkim na tym, że należy uzyskać od rodziców lub opiekunów prawnych dziecka w terminie do 30 września każdego roku informację o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego przez uczęszczanie do szkoły za granicą.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT