Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy prawa nie nadają dyrektorowi szkoły takich kompetencji. Natomiast zapisy prawa zobowiązują dyrektora do kontroli spełniania obowiązku szkolnego. Dyrektorzy...

PORADA PRAWNA

08 maja 2019 Prawo oświatowe

W związku z ograniczoną liczbą miejsc do klasy I (więcej podań niż miejsc) jedynym kryterium rekrutacyjnym jest miejsce zamieszkania rodzice piszą oświadczenia o miejscu zamieszkania, niestety co do niektórych są wątpliwości. 1. Czy istnieją zapisy prawa (jeśli tak to jakie) nadające dyrektorowi szkoły uprawnienia do przeprowadzenia weryfikacji danych (miejsca zamieszkania) np. w formie wywiadu środowiskowego? 2. Jeśli dyrektor szkoły ma takie uprawnienia, to proszę wskazać kto miałby przeprowadzić taką weryfikację danych (np. MOPS, UM)? Nie chciałabym nikogo skrzywdzić, jednak sami rodzice podnoszą kwestię zamieszkania niektórych osób.

Przepisy prawa nie nadają dyrektorowi szkoły takich kompetencji. Natomiast zapisy prawa zobowiązują dyrektora do kontroli spełniania obowiązku szkolnego. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy, w tym odpowiednio:

1) kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa wyżej, a także współdziałają z rodzicami w realizacji tych obowiązków;

2) prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

2. Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany przekazywać dyrektorom publicznych szkół podstawowych na obszarze gminy informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3–18 lat. Szkoła dla dzieci i młodzieży prowadzi księgę uczniów. Do księgi uczniów wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia, a także datę rozpoczęcia nauki w danej szkole oraz oddział, do którego ucznia przyjęto. W księdze uczniów odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia. Kontrola obowiązku dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 949), w szczególności art. 41.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT