Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Tak, jeśli w statucie są zapisy zgodne z rozporządzeniem o ocenianiu § 17, co właśnie wynika z pytania. Zatem interpretacja jest właściwa. Egzamin klasyfikacyjny...

PORADA PRAWNA

02 lutego 2013 Prawo oświatowe

W tym roku po raz pierwszy mam przypadek uczennicy realizującej obowiązek szkolny poza szkołą. Proszę o pomoc w kwestii egzaminów klasyfikacyjnych. Czy dobrze interpretuję, że taki uczeń zdaje egzaminy klasyfikacyjne roczne? W Statucie mamy zapisy dotyczące rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Druga sprawa dotycząca tej samej uczennicy. Matka chce zrezygnować z takiej formy edukacji i od marca posłać dziecko do szkoły. Czy wtedy dyrektor wyznacza egzaminy klasyfikacyjne? Bardzo proszę o pomoc.

  1. Tak, jeśli w statucie są zapisy zgodne z rozporządzeniem o ocenianiu § 17, co właśnie wynika z pytania. Zatem interpretacja jest właściwa.
  2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń po roku edukacji w ramach nauczania poza szkołą. Zatem, jeśli uczeń wróciłby do szkoły w trakcie roku szkolnego (oczywiście na podstawie zmienionej pisemnej decyzji dyrektora), nie musi zdawać egzaminu klasyfikacyjnego. Należy jednak określić w pisemnej decyzji warunki powrotu ucznia do szkoły wraz z zasadami oceniania wiedzy i umiejętności ucznia za cały rok szkolny.

 

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (ze zm.).
§ 17. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
(…)
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT