Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Do tzw. nauczycieli wspomagających posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnianych w celu współorganizowania kształcenia uczniów...

PORADA PRAWNA

03 marca 2017 Prawo oświatowe

W przedszkolu niepublicznym ogólnodostępnym w grupie przedszkolnej 4-latków jest 1 dziecko z orzeczeniem o kształceniu specjalnym - autyzm wczesnodziecięcy. Czy jest określona liczba godzin pracy nauczyciela wspomagającego? Czy nauczyciel wspomagający może obejmować opieką 2-3 dzieci z różnych grup wiekowych? Czy taki nauczyciel może być zatrudniony na podstawie umowy wolontariatu?

Do tzw. nauczycieli wspomagających posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnianych w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych mają zastosowanie wszystkie regulacje dotyczące innych nauczycieli.

 • Nauczyciel wspomagający powinien być zatrudniony na podstawie przepisów Karty Nauczyciela – rozdział 4. W zależności od stopnia awansu zawodowego oraz możliwości organizacyjnych zatwierdzonych w arkuszu organizacji placówki umowa o pracę może być zawarta na czas określony, nieokreślony lub przez mianowanie. Taki nauczyciel ma konkretne zadania, wymienione w rozporządzeniu MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (Dz.U z 7 sierpnia poz. 1113), min: prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizuje zintegrowane działania i zajęcia, określone w IPET, prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniem niepełnosprawnym oraz udziela pomocy nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w IPET, w doborze form i metod pracy z uczniem niepełnosprawnym
 • Pensum nauczyciela wspomagającego, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, określa organ prowadzący placówkę. Natomiast dyrektor placówki wyznacza zajęcia dydaktyczne oraz zajęcia dodatkowe ujęte w IPET, w których nauczyciel wspomagający ma uczestniczyć – od tego zależy , czy będzie to pełny wymiar pensum, czy też jakaś jego część. Również to, czy będzie nauczycielem wspomagającym tylko dla jednego dziecka, czy dla dwójki-trójki dzieci niepełnosprawnych.
 • Jeśli nauczyciel wspomagający ma wykonywać swoje obowiązki na zasadzie wolontariatu, to obowiązkiem wynikającym z ustawy jest zawarcie umowy pomiędzy korzystającym i wolontariuszem. Umowa jest porozumieniem ( kontraktem, umową cywilno-prawną, a nie umową stosunku pracy), który reguluje zobowiązania obydwu stron, może mieć dwojaki charakter, w zależności od czasu współpracy:
  • Okres współpracy do 30 dni – umowa może mieć formę ustną.
  • Okres współpracy powyżej 30 dni – umowa obligatoryjnie musi mieć charakter pisemny.

Umowa bez względu na charakter musi regulować następujące kwestie: czas i przedmiot porozumienia a także sposób jego rozwiązania. Umowy nie należy nigdzie rejestrować. Sporządzana jest w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT