Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (ze zm.): § 5. 1. Dyrektor szkoły lub...

PORADA PRAWNA

06 października 2010 Prawo oświatowe

W naszej szkole w dni egzaminu gimnazjalnego uczniowie klas trzecich piszą egzamin od 9.00, natomiast po godz. 13.00 uczniowie klas pierwszych i drugich piszą egzamin próbny. Czy w świetle podpisanego rozporządzenia o organizacji roku szkolnego dyrektor musi ustalić dni egzaminu gimnazjalnego jako dni wolne z ośmiu dostępnych?

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (ze zm.):

§ 5. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

1) szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego — do 6 dni,

2) gimnazjów — do 8 dni,

3) liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających — do 10 dni.

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:

1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:

a) sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

b) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

c) egzamin maturalny,

d) etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalne.

 

Z rozporządzenia wynika, że w/w dni mogą być ustalone jako wolne, po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów szkoły. Ale należy pamiętać, że dyrektor zobligowany jest do poinformowania społeczności szkolnej o ustaleniach do 30 dni od wejścia w życie rozporządzenia:

„§ 3. W roku szkolnym 2010/2011 dyrektorzy szkół lub placówek ustalą dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, i poinformują o dokonanych ustaleniach nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia”.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT