Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepis art. 42d ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2021r. Po. 1762) określa minimalną łączną liczbę etatów nauczycieli pedagogów,...

PORADA PRAWNA

07 września 2022 Nadzór pedagogiczny

W jaki sposób mamy odnieść się do obliczenia liczby etatów specjalistów w tym pedagoga specjalnego? Jesteśmy placówką niepubliczną, prowadzimy 3 szkoły w których mamy różną liczbę uczniów w tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła podstawowa nr 1- 81 - suma wszystkich uczniów; szkoła podstawowa nr 2- 84- suma wszystkich uczniów; szkoła ponadpodstawowa nr 3 -147 - suma wszystkich uczniów. Prosimy o pomoc w wyliczeniu konkretnej liczby etatów specjalistów i w tym etatu pedagoga specjalnego. pozdrawiam Edyta Leszczyńska

Przepis art. 42d ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2021r. Po. 1762) określa minimalną łączną liczbę etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych, którzy mają być zatrudnieni w przedszkolu niebędącym przedszkolem specjalnym, w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia, niebędących szkołami specjalnymi, w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz w zespole, w skład którego wchodzi to przedszkole lub ta szkoła.
Łączna liczba etatów ww. nauczycieli specjalistów uzależniona jest od liczby odpowiednio dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym lub uczniów w danym przedszkolu, szkole lub zespole, w skład których wchodzi to przedszkole lub ta szkoła. Konstrukcja przepisu (użycie funktora alternatywy łącznej „lub”) wskazuje na swobodę dyrektora w zakresie wyboru danego specjalisty, np. pedagoga oraz swobodę w zakresie ustalenia liczby godzin, przez niego realizowanych. Wyznacznikiem w tym zakresie powinny być zdefiniowane potrzeby uczniów. Swoboda ta doznaje jednak uszczuplenia, jeżeli w przedszkolu lub szkole uczy się ponad 50 uczniów,.
Zgodnie z przepisami łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole, nie może być niższa niż:
1) 1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;
2) 1 etat - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100;
3) 0,5 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 50;
4) 0,25 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 30.
Łączną liczbę etatów nauczycieli, oblicza się jako sumę ilorazów, w których dzielną jest:
– suma liczby godzin zajęć realizowanych na stanowisku nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy lub terapeuty pedagogicznego w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,
– liczby przydzielonych godzin ponadwymiarowych w ramach pracy na tym stanowisku, a dzielnikiem jest tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.
Wobec tego skoro w dwóch pierwszych szkołach liczba dzieci przekracza 50 ale nie przekracza 100 należy zatrudnić specjalistę na 1 etat (oddzielnie dla każdej ze szkół). W trzeciej szkole należy zatrudnić specjalistę na 1,5 etatu.
Art. 42d ust. 11 KN zawiera minimalne wymogi w zakresie zatrudnienia pedagogów specjalnych i psychologów. Zgodnie ze wskazanym przepisem, w przypadku przedszkola, szkoły lub zespołu, w których liczba dzieci lub uczniów przekracza 50, liczba etatów nauczycieli:
1) pedagogów specjalnych nie może być niższa niż 25% łącznej liczby etatów nauczycieli, o której mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 1 lub 2;
2) psychologów nie może być niższa niż 25% łącznej liczby etatów nauczycieli, o której mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 1 lub 2.
Jak wynika z powołanej regulacji, w przypadku każdej z tych specjalności wymiar ten nie może być niższy niż 25% łącznej liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów terapeutów pedagogicznych i logopedów – jeżeli przedszkole, szkoła lub zespół liczy więcej niż 50 dzieci lub uczniów. W takiej sytuacji, swoboda dyrektora w zakresie wyboru rodzaju specjalistów i określenia liczby realizowanych przez nich godzin, doznaje pewnego ograniczenia

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT