Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Jeżeli chodzi o nauczycieli, to ich prawo do nagrody jubileuszowej ukonstytuowane jest w art. 47 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz....

PORADA PRAWNA

29 grudnia 2020 Kadry

W dniu 1.10.2020 r. nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej, która została wypłacona w tym dniu. Od 1.09.2020 r. nauczycielowi przysługuje dodatek za klasy łączone, który został wypłacony w grudniu z wyrównaniem za wrzesień, październik, listopad i grudzień. Proszę o opinię, czy naszym obowiązkiem jest wyrównanie nagrody jubileuszowej o ten dodatek za klasy łączone, a jeżeli tak, to za które miesiące?

Jeżeli chodzi o nauczycieli, to ich prawo do nagrody jubileuszowej ukonstytuowane jest w art. 47 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.), który stanowi, że za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową. Szczegółowe zasady ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowe zasady jej obliczania i wypłacania określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1418). Paragraf 2 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Jeżeli w okresie zatrudnienia nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej, należy mu ją wypłacić.
Paragraf 3 ust. 3 ww. rozporządzenia stanowi, że przy ustalaniu podstawy nagrody jubileuszowej stosuje się przepisy dotyczące wypłaty ekwiwalentu za urlop. W związku z tym do naliczenia nagrody jubileuszowej należy przyjąć:
• stałe składniki wynagrodzenia, takie jak wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, dodatek stażowy, stałą premię regulaminową;
• zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż miesiąc, takie jak dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, w średniej wysokości wypłaconej pracownikowi w trzech miesiącach poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody jubileuszowej;
• składniki za okresy dłuższe niż miesiąc, takie jak np. premie kwartalne itp.
Jeżeli chodzi o nauczycieli, pod uwagę bierze się: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy, wynagrodzenie za pracę w święto, dodatek za uciążliwość pracy, jednorazowy dodatek uzupełniający oraz dodatek za klasy łączone.

Przy ustalaniu podstawy nagrody jubileuszowej dla pracowników otrzymujących wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości uwzględnia się wynagrodzenie z daty nabycia prawa do nagrody jubileuszowej lub daty jej wypłaty, jeśli jest to dla pracownika korzystniejsze.
Nauczyciel nabył prawo do nagrody 1 października. Jeżeli w tym dniu przysługiwał mu dodatek za klasy łączone, to należało go ująć przy obliczaniu wysokości nagrody jubileuszowej.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT