Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie § 67 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków...

PORADA PRAWNA

30 listopada 2022 Prawo oświatowe

W bursie przebywa młodzież z Ukrainy i w okresie ferii świątecznych nie ma możliwości wyjechać do domów rodzinnych. Czy w tej sytuacji placówka ma obowiązek zapewnić im opiekę opiekuńczo-wychowawczą w święta? Czy dyrektor ma prawo zmusić wychowawców do pracy w święta, np. w Boże Narodzenie czy w Wielkanoc? Nadmieniam, że wymieniona bursa jest placówką publiczną podległą pod starostwo i zgodnie ze statutem jest placówką feryjną.

Na podstawie § 67 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1606) - dalej RPPOW, bursa prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne. Za zgodą organu prowadzącego, bursa może również prowadzić działalność w okresie ferii szkolnych, zapewniając wychowankom zajęcia opiekuńcze i wychowawcze.

Prawodawca nie przewiduje "ferii świątecznych" dla burs. W czasie przerwy zimowej i wiosennej związanej z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą w placówce jedynie dla wychowanków jest ustanowiona przerwa świąteczna w zajęciach, która nie jest okresem ferii zimowych lub letnich ani okresem wykorzystywania urlopu wypoczynkowego przez nauczycieli bursy – § 1 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.). Jeśli więc w placówce w czasie przerwy świątecznej pozostaną wychowankowie (niezależnie od obywatelstwa, np. z Ukrainy) to dyrektor bursy ma obowiązek zapewnienia im całodobowej opieki oraz realizowania innych zadań bursy, zgodnie z § 60 RPPOW.

Nauczyciele mają obowiązek świadczenia pracy na polecenie dyrektora jako przełożonego służbowego w czasie przerwy świątecznej, gdyż w razie odmowy mogą się narazić na odpowiedzialność dyscyplinarną – art. 6 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 1 KN. Nie jest to natomiast "zmuszanie" nauczycieli do pracy, skoro nauczyciele nie przebywają na urlopach wypoczynkowych oraz w placówce nie ma ferii szkolnych.

Za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie ze 100% dodatkiem, zgodnie z art. 42c ust. 4 KN.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT