Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Na podstawie art. 44n ust. 1 - 5 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230), uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora...

PORADA PRAWNA

Uczeń złożył podanie o egzamin komisyjny gdyż uważa, że nie zostały dopełnione procedury prawidłowego wystawienia oceny. Jeżeli jako dyrektor przyznam rację i w ciągu 5 dni zostanie przeprowadzony egzamin, a Rada Pedagogiczna, klasyfikacyjna jest przed egzaminem, czy Rada ta może podjąć uchwałę o klasyfikacji? Jeżeli tak to czy po egzaminie należy zwołać kolejną radę i przeprowadzić klasyfikację?

 

Na podstawie art. 44n ust. 1 - 5 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230), uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Skoro uczeń lub rodzic wniósł zastrzeżenia to jeszcze nie jest ustalona "ostateczna" ocena przez komisję.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900), do kompetencji rady pedagogicznej należy podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji uczniów. Przed przeprowadzeniem sprawdzianu przez komisję uczeń nie ma ustalonych wszystkich ocen, ponieważ zostały wniesione zastrzeżenia, a w związku z tym nie jest klasyfikowany przez radę pedagogiczną, ponieważ przepisy nie przewidują częściowej klasyfikacji ucznia z przedmiotów, co do ocen z których nie wniesiono zastrzeżeń. Dopiero po ustaleniu ostatecznej oceny przez komisję, rada pedagogiczna będzie zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji ucznia.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT