Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych...

PORADA PRAWNA

16 stycznia 2023 Prawo oświatowe

Uczeń klasy VII z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim nie uczęszcza na j. niemiecki. Uczeń uczęszcza na jedną lekcję techniki. Czy może być to jedna lekcja (uczeń ma dwie rewalidacje, jest zmęczony dużą ilością zajęć)? Czy zwolniony uczeń z afazją możne być objęty opieką na technice? Czy uczniowie są oceniani? Co wpisujemy na świadectwo? Czy należy opracować program nauczania i wpisać go do szkolnego zestawu?

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 373 z późn. zm.) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego (w tym przypadku języka niemieckiego) do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.

Natomiast jeżeli uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, to zwolnienie może nastąpić na podstawie tego orzeczenia i w tej sytuacji uczeń ten nie potrzebuje dodatkowo opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania (także na świadectwie) zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

Zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zgodnie z art. 44zr. ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230) przepisów o ocenianiu nie stosuje się tylko do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim zatem oceniamy ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kierując się ustaleniami zawartymi w przygotowanym dla tego ucznia indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET). Na podstawie art. 22a ust. 8 ustawy o systemie oświaty IPET-u nie wpisujemy do szkolnego zestawu programów nauczania.

Zgodnie z zapisem w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r., poz. 639 z późn. zm.) jeżeli uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie uczy się drugiego języka obcego nowożytnego, uczęszcza na zajęcia z techniki. W rozporządzeniu ustalono, że zajęcia z techniki odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1309) wynika, że w szkole podstawowej ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm (tak jak uczeń wskazany w pytaniu), w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo (mając na uwadze realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia):

1) nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub

2) specjalistę, lub

3) pomoc nauczyciela.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT