Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne "Rozporządzenie o kwalifikacjach", czyli ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz...

PORADA PRAWNA

Przytaczam moje pytanie;" Witam. Rozporządzenie o kwalifikacjach stanowi, że kurs kwalifikacyjny musi trwać minimum 270 godzin. Firmy omijają ten przepis - kursy trwają tam 270 razy 45 minut. Określają to "godziny dydaktyczne". Jaki warunek musi być spełniony przez organizatora kursu kwalifikacyjnego, by uznać czas 45 minut za "godzinę dydaktyczną", czyli godzinę w rozumieniu przywołanego rozporządzenia? Proszę o podstawę prawną." oraz Państwa odpowiedź: "Nie uważam, aby czas trwania godziny kursu obejmujący 45 minut był obejściem przepisów. Nauczyciele prowadzący kursy kwalifikacyjne podlegają przepisom Karty Nauczyciela: Art. 1. 1. Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w: 1) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1a oraz pkt 2 lit. a; 2) zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; 3) (uchylony); 4) publicznych kolegiach pracowników służb społecznych. Karta Nauczyciela nie określa pensum dydaktycznego tych nauczycieli, a zajęcia wykładowe prowadzone na kursach kwalifikacyjnych są właśnie zajęciami dydaktycznymi. To pensum określa organ prowadzący daną placówkę doskonalenia nauczycieli. Kursy kwalifikacyjne prowadzi się za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Warunki, jakie musi wpełnić organizator kursu określone zostały ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli: § 18. 1. Placówki doskonalenia mogą, za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prowadzić kursy kwalifikacyjne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, a także w przepisach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, oraz w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. 2. Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego zawiera: 1) szczegółowy plan i program kursu, odpowiadające wymogom określonym w ramowym planie i programie kursu zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz termin kursu; 2) wykaz osób przewidzianych do realizacji zajęć ujętych w szczegółowym planie kursu, wraz z informacją o posiadanych przez nie kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym; 3) kryteria naboru uczestników, odpowiadające wymogom określonym w ramowym planie i programie kursu, uwzględniające w szczególności wymagania w zakresie posiadanego poziomu wykształcenia; 4) informację o warunkach lokalowych i wyposażeniu, umożliwiających prawidłową realizację zajęć." Moje pytanie dotyczyło godziny , a Państwa odpowiedź dotyczyła pensum godzin,więc nie była odpowiedzią na moje pytanie. KN nie wspomina o 45 minutowych godzinach. Natomiast Rozp. o kwalifikacjach wyraźnie to określa. W zwiazku z tym powtarzam pytanie: Jaki warunek musi spełnić organizator kursu kwalifikacyjnego, żeby uznać 45 minut za godzinę dydaktyczną? Na jakiej podstawie, organizator kursu traktuje pojęcie "godziny" z Rozporządzenia jako czas trwający 45 minut?

"Rozporządzenie o kwalifikacjach", czyli ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, nie określa, że 270 godzin kursu kwalifikacyjnego to godziny zegarowe; mówi tylko o godzinach.

Natomiast z rodzaju prowadzonych przez nauczycieli zajęć wynika, że są to godziny dydaktyczne. Od szkoły podstawowej po wyższe uczelnie, zajęcia lekcyjne (inaczej niż specjalistyczne) są godzinami dydaktycznymi.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT