Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Warunki organizacji zajęć dla uczniów legitymujących się orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia...

PORADA PRAWNA

29 grudnia 2020 Nadzór pedagogiczny

Prowadzę niepubliczne przedszkole. Pani wizytator z kuratorium zarzuciła podczas kontroli, że mgr fizjoterapii nieposiadający uprawnień pedagogicznych nie może prowadzić zajęć rewalidacyjnych w zakresie rehabilitacji ruchowej wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, motywując to tym, iż zajęcia rewalidacyjne może prowadzić tylko nauczyciel. Czy słusznie? Jeśli może prowadzić takie zajęcia, proszę o podstawę prawną.

Warunki organizacji zajęć dla uczniów legitymujących się orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1309). W celu realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu w przedszkolach, szkołach i ośrodkach zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Obowiązkiem dyrektora placówki jest dołożenie wszelkich starań, aby tacy specjaliści w jego placówce byli zatrudnieni.
Ponadto w tych jednostkach, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:
• nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub
• pomoc nauczyciela.
W rozporządzeniu nie wskazano, w jakim wymiarze zajęć osoby te mają pracować. Może się zdarzyć, że jedna osoba będzie zatrudniona do pomocy dla kilku uczniów lub wychowanków.
Natomiast w przedszkolach, szkołach lub ośrodkach, do których uczęszczają uczniowie lub wychowankowie z innymi niepelnosprawnościami lub z niedostosowaniem społecznym (albo jego zagrożeniem), za zgodą organu prowadzącego, dyrektor może zatrudnić:
• nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia lub
• pomoc nauczyciela
Specjaliści i pomoc nauczyciela realizują zadania wyznaczone przez dyrektora przedszkola lub szkoły, To dyrektor lub osoba prowadząca, po zapoznaniu się z kwalifikacjami nauczyciela, decydują o tym, jakiego specjalistę przydzielić do pracy z uczniem lub wychowankiem.
Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że zajęcia a uczniem lub wychowankiem legitymującym się orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizuje nauczyciel. Osoba nieposiadająca przygotowania pedagogicznego nie jest nauczycielem, z pewnymi wyjątkami wskazanymi w ustawie Prawo oświatowe.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT