Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel...

PORADA PRAWNA

16 grudnia 2016 Prawo oświatowe

Proszę o radę w kwestii realizacji w bieżącym roku szkolnym godzin wynikających z art. 42 KN. Jestem dyrektorem szkoły. W październiku poprosiłam nauczycieli o wypełnienie zestawienia tabelarycznego prezentującego tygodniowo czas poświęcony na realizacje zadań zawodowych. Chciałam mieć orientację, czy ktoś nie jest zbytnio obciążony praca, czy komuś można zlecić dodatkowe zadania. Sprawa została zgłoszona do Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność", która skierowała to do KO. Teraz ja muszę wyjaśnić sytuację. W jaki sposób dyrektor może/ musi nadzorować realizację art. 42 KN? Czy moje działanie naruszyło prawo oświatowe?

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7,2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńczei wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.7a. Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć.W mojej opinii dyrektor nie łamanie prawa. Dyrektor pełni nadzór nad obowiązkami nauczycieli, ma prawo egzekwować realizację przez nauczycieli innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. Proponuję dokładną analizę materiałów ze str. https://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/attachments/2590_MEN%20ws.%20art.%2042%20ust.

%202%20KN.pdf

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT