Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie,...

PORADA PRAWNA

21 kwietnia 2022 Kadry

Proszę o opinię i sposób wyliczenia urlopu dla nauczyciela przedszkola – jednostka nieferyjna: nauczyciel przedszkola zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, realizuje obowiązkowe pensum 25 godzin w tygodniu (104 godziny w miesiącu). Miesięczne wynagrodzenie otrzymuje w kwocie zasadniczej 3034 zł i wysługa lat 91,02. W jaki sposób wyliczyć urlop za miesiąc marzec 2022 r.? W jaki sposób wyliczamy i w jaki sposób obniżamy wynagrodzenie za czas urlopu?

Zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego – z tego okresu.

Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie nauczyciela składa się ze składników stałych i zmiennych, to wygrodzenie faktycznie wypłacane w miesiącu urlopowym nie musi być tej samej wysokości, co wynagrodzenie wypłacone w poprzednim miesiącu. Stałe składniki wynagrodzenia to wynagrodzenie zasadnicze, dodatki (np. za wysługę lat, za warunki pracy, motywacyjny – jeśli został przyznany na okres urlopu wypoczynkowego, funkcyjny – jeśli otrzymywany był przez cały rok szkolny). Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1455) składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu. Z kolei składniki zmienne to wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, których wysokość ustala się jako średnią miesięczną wartość z miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu wypoczynkowego (§4 rozporządzenia). Jeżeli zatem nauczyciel miał przyznane godziny ponadwymiarowe miesiącach tj. od września do lutego, to należy je zliczyć i następnie podzielić przez liczbę miesięcy.

W pytaniu wskazano tylko składniki stałe wynagrodzenia. Zakładając, że nauczyciel nie miał składników zmiennych wynagrodzenia, to jego wynagrodzenie urlopowe za miesiąc marzec będzie takiej samej wysokości jak za miesiąc luty. W przypadku, w którym nauczyciel przebywał cześć miesiąca na urlopie to ustalamy wysokość wynagrodzenia w przeliczeniu na 1 dzień: sumę wynagrodzenia urlopowego dzielimy przez liczbę dni roboczych w miesiącu – 21.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT