Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne   USTAWA z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej warunkuje nabycie prawa do tego wynagrodzenia w pełnej...

PORADA PRAWNA

20 stycznia 2012 Prawo oświatowe

Proszę o interpretację, czy należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 za 2011 rok dla nauczyciela? Nauczyciel z dniem 31 sierpnia 2010 otrzymał wypowiedzenie z pracy na podstawie Art.20 ust.1 pkt.2 KN. Zgodnie z wyrokiem Sądu został przywrócony do pracy z dniem 29.04.2011r. Gotowość do pracy zgłosił 02.05.2011r. i pracował do 31.08.2011r, czyli do dnia otrzymania następnego wypowiedzenia na podstawie tego samego artykułu. Jeżeli się należy, to za jaki okres wypłacić ?

 

USTAWA z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej warunkuje nabycie prawa do tego wynagrodzenia w pełnej wysokości od przepracowania całego roku kalendarzowego. W przypadku nieprzepracowania całego roku, daje możliwość nabycia prawa do wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu, pod warunkiem przepracowania co najmniej 6 miesięcy. 

W art. 2 ust. 3 tejże ustawy wprowadzono wyjątki od powyższej reguły:

3. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:

1)nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej),
2) zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące,
3) powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej,
4) rozwiązania stosunku pracy w związku z:
a) przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,
b) przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
c) likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
d) likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją,
5) podjęcia zatrudnienia:
a) w wyniku przeniesienia służbowego,
b) na podstawie powołania lub wyboru,
c) w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,
d) w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,
e) po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej,
6) korzystania:
a) z urlopu wychowawczego,
b) z urlopu dla poratowania zdrowia,
c) przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego,
7) wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

Do nauczyciela, który został zwolniony z art. 20 KN, powinno się zatem zastosować powyższy przepis, przyjmując okres zatrudnienia od dnia sąowego przywrócenia do pracy do dnia rozwiązania stosunku pracy.

Ponadto, należy przeanalizować wyrok sądu pod względem dodatkowych zapisów. Jeżeli sąd w wyroku przyznał pracownikowi wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, wówczas należy  wziąć pod uwagę przepisy kodeksu pracy:

Art. 51. § 1. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, wlicza się do
okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie. Okresu
pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie uważa się za przerwę w
zatrudnieniu, pociągającą za sobą utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT