Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Tak, jest zgodne z prawem. Szkoła ma prawo określić kryteria właściwego zachowania ucznia, co skutkuje ustaleniem ocen w statucie za przestrzeganie oraz łamanie prawa...

PORADA PRAWNA

19 lutego 2014 Prawo oświatowe

Problem z osobami używającymi e-papierosy coraz częściej mają szkoły, ponieważ po tego typu urządzenia coraz chętniej sięga młodzież. Wobec tego, szkoły umieszczają zakaz palenia e-papierosów w swoich statutach. Zakaz ten obejmuje wówczas całą społeczność szkolną – uczniów, nauczycieli, personel administracyjny oraz rodziców. Obowiązuje nie tylko na terenie szkoły, ale również podczas zajęć prowadzonych poza szkołą, na przykład podczas wycieczek szkolnych. Czy wprowadzenie takiego zapisu/zakazu/ w statucie będzie zgodne z prawem?

Tak, jest zgodne z prawem. Szkoła ma prawo określić kryteria właściwego zachowania ucznia, co skutkuje ustaleniem ocen w statucie za przestrzeganie oraz łamanie prawa szkolnego. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Zapis w § 15. 1 rozporządzenia nie jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że szkoła w statucie może uszczegółowić dodatkowe kryteria. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 7) okazywanie szacunku innym osobom. 2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonejw statucie szkoły. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT