Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W pytaniu nie podano, do jakiej szkoły uczęszcza uczennica. Jeśli uczennica jest słuchaczem szkoły dla dorosłych, słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr...

PORADA PRAWNA

30 lipca 2019 Prawo oświatowe

Pełnoletnia uczennica, która powtarzała drugą klasę, praktycznie przestała chodzić do szkoły od lutego tego roku. W czerwcu urodziła dziecko. Nie uzyskała promocji do klasy trzeciej gdyż otrzymała 4 oceny niedostateczne i z jednego przedmiotu była nieklasyfikowana. Czy ma ona prawo po raz drugi powtarzać drugą klasę? Czy jest jakaś podstawa do skreślenia jej z listy uczniów? Uczennica nie kontaktowała się na bieżąco z wychowawcą i nie informowała o swoich planach. Nie wiemy również co zamierza zrobić we wrześniu.

W pytaniu nie podano, do jakiej szkoły uczęszcza uczennica. Jeśli uczennica jest słuchaczem szkoły dla dorosłych, słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor szkoły skreśla z listy słuchaczy (czyli ma taki obowiązek) w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 44z ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm. Natomiast w przypadku, gdy pełnoletnia uczennica uczęszcza do szkoły dla młodzieży, jej sytuacja jest inna. Po pierwsze, akt UoSO nie zawiera ograniczenia, że daną klasę w szkole dla młodzieży można powtarzać tylko jeden raz. Uczennica formalnie mogłaby więc trzeci raz uczyć się w drugiej klasie. Ponadto na podstawie art. 68 ust. 2 w zw. z art. 98 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm., dyrektor szkoły dla młodzieży może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów wyłącznie w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Jeżeli uczennica uczęszcza do szkoły dla młodzieży, w takiej szkole skreślenie z listy uczniów następuje tylko w przypadkach wymienionych w statucie danej szkoły, a ponieważ nie przytoczono jego postanowień, niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy uczennicę można zgodnie z prawem skreślić z listy uczniów. Ustawodawca nie określił katalogu przypadków skreślenia z listy uczniów szkoły dla młodzieży. Konieczna jest więc analiza statutu konkretnej szkoły w celu stwierdzenia, czy nieobecności w szkole oraz w jakim wymiarze uprawniają do skreślenia z listy uczniów; czy taką podstawę stanowią inne zachowania ucznia – np. nieusprawiedliwianie nieobecności, brak kontaktu ze szkołą albo brak uzyskania promocji po powtarzaniu klasy, itp. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT