Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z przepisami ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078 ze zm.) opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i...

PORADA PRAWNA

17 listopada 2022 Inne

Otrzymałam od rodzica informację o tym, że rozmawiał z wychowawczynią jego dziecka, które cierpi na padaczkę i w przypadku wystąpienia ataku wymaga interwencji w postaci podania leku. W informacji o rozmowie rodzic opisał sposób podana leku oraz upoważnił szkołę do podania go dziecku w sytuacji, gdyby u ucznia nastąpił atak padaczki („Upoważniam szkołę w razie zaistnienia ataku padaczki do podania leku dla mojego syna”). Rozumiem, że podanie tego leku jest niezbędne, ale czy wystarczy zgoda rodzica, aby nauczyciel mógł podać ten lek dziecku? Wiadomo, że im szybciej lek zostanie podany, tym mniejsze będą skutki uboczne. Dodatkowo zaznaczę, że w naszej szkole pielęgniarka szkolna jest dwa razy w tygodniu.

Zgodnie z przepisami ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078 ze zm.) opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami oraz pełnoletnimi uczniami. Podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad uczniami są dyrektor szkoły i organ prowadzący szkołę.

W przepisach zawartych w art. 20-22 ustawy określono kwestie dotyczące sprawowania opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole. Zgodnie z tymi regulacjami, opieka nad uczniem przewlekle chorym lub niepełnosprawnym w szkole jest realizowana przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną. W celu zapewnienia właściwej opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna współpracuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, pełnoletnimi uczniami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły. Współpraca ta obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem (dostosowanego do jego stanu zdrowia), w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole. Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że podawanie leków uczniowi szkoły podczas nieobecności pielęgniarki/higienistki powinno zostać ustalone przez pielęgniarkę/higienistkę szkoły we współpracy z lekarzem POZ, rodzicami ucznia (lub pełnoletnim uczniem) oraz dyrektorem i pracownikami szkoły. Pracownik szkoły, jeżeli wyrazi zgodę na piśmie, może podać lek zgodnie z przedstawionym zaświadczeniem lekarskim zawierającym zlecenie na podawanie tego leku w określonym przypadku/czasie oraz wskazanej dawce.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT