Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności w trybie działań planowych lub doraźnych.Działania doraźne są prowadzone przez organy sprawujące...

PORADA PRAWNA

08 listopada 2016 Prawo oświatowe

Od września tego roku szkolnego wprowadziliśmy w szkole modyfikację programów nauczania polegającą na tym, że raz w miesiącu (moduł tygodniowy) uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego ucząc się w grupach mieszanych wiekowo przy użyciu aktywnych metod pracy, szczególnie projektowych. Nadmienię również, że szkoła zadbała o wprowadzenie stosownych zapisów do Statutu Szkoły, podjęła uchwałę o wprowadzeniu takich zmian, przygotowała szczegółowy program modyfikacji. Szkoła zapewniła równy dostęp do tych zajęć wszystkim uczniom, zapewniła pomieszczenia, wykwalifikowaną kadrę, niezbędne pomoce dydaktyczne (np. mapy, książki, komputer…). Uczniowie muszą mieć kredki, papier, nożyczki, klej itp. … zaproponowano rodzicom, żeby wpłacali pieniądze na ten cel 10 zł miesięcznie i szkołą zakupi wszystkie materiały do zajęć. Jeśli rodzic nie będzie chciał to nie musi, może na dane zajęcia przynosić to co trzeba. Jeden z rodziców złożył skargę w KO podważając działania szkoły. KO uznało działania szkoły jako działania o znamionach innowacyjnych (wg nas to nie są innowacje, a modyfikacje i korzystanie z tego co w edukacji się dzieje i jest opisane w literaturze) i zaleciło wprowadzić to działanie zgodnie z rozporządzeniem MEN o innowacjach i eksperymentach ze szczególnym uwzględnieniem paragrafu 2 ustępu drugiego. Pytanie: Czy KO może narzucić szkole wdrażanie takiego działania wg tego rozporządzenia? Czy kupowanie przez dzieci przyborów do zajęć można uznać za naruszanie prawa do bezpłatnej nauki? (nożyczki, klej, papier, kredki, mazaki, składniki na sałatkę…). Czy szkoła musi prosić organ prowadzący o zgodę na swoją działalność, jeśli nie potrzebuje dodatkowych środków na dokonywane zmiany organizacyjne?

Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności w trybie działań planowych lub doraźnych.Działania doraźne są prowadzone przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieprzewidzianych w planie nadzoru pedagogicznego. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny dokonuje zmian w protokole kontroli i przekazuje go dyrektorowi szkoły lub placówki. W przypadku nieuwzględnienia całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny sporządza pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazuje je dyrektorowi szkoły lub placówki, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń. Opisane czynności stanowią ustawowe kompetencje organu nadzoru pedagogicznego, dlatego szkoła jest zobowiązana realizować uwagi pokontrolne, chyba, że miały miejsce okoliczności związane z pisemnym zastrzeżeniem wystosowanym przez dyrektora szkoły.

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.), w szczególności art. 33; 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego w szczególności § 3, § 19.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT