Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Należy rozróżnić różne programy regulowane prawem oświatowym. Przepisy art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 nie...

PORADA PRAWNA

07 lipca 2021 Prawo oświatowe

Niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Art. 22a sys. oświaty – „Dopuszczenie do użytku programu wychowania lub nauczania” – ust. 8 mówi o tym, że „nie stosuje się ust. 1–7 do indywidualnych programów opracowywanych dla uczniów, o których mowa w art. 1 zadania systemu oświaty pkt 6 ustawy – Prawo oświatowe”. Czy sformułowanie „do indywidualnych programów” odnosi się indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych? Jeśli tak, to czy dla wychowanków ORW nie trzeba pisać programów wychowania i nauczania?

Należy rozróżnić różne programy regulowane prawem oświatowym. Przepisy art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 nie dotyczą programów obowiązujących w OREW. Zgodnie z art. 22a ust. 1 UoSO, nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi publicznego przedszkola lub szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny. Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy nie jest przedszkolem ani szkołą, pomimo że m.in. zapewnia realizację podstawy programowej – § 51 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r., poz. 1606 ze zm.). Wynika z tego, że OREW nie ma obowiązku dopuszczenia do użytku program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w szkole. Na zasadzie dobrowolności możliwe jest opracowanie i dopuszczenie do użytku takich programów, zwłaszcza gdy taki wymóg nakłada na nauczycieli danej niepublicznej placówki jej statut (art. 172 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2021 r., poz. 1082). Inny charakter mają natomiast plany opracowywane dla poszczególnych wychowanków – indywidualne programy terapeutyczno-edukacyjne (dla osób objętych kształceniem specjalnym) oraz indywidualne programy zajęć dla wychowanków objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Natomiast te programy w żadnej jednostce oświatowej (także w publicznej szkole i przedszkolu) nie podlegają dopuszczeniu do użytku według regulacji powołanej na wstępie (art. 22a ust. 8 UoSO). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT