Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Obowiązki pracodawcy związane z dokumentacją pracowniczą w zakresie konieczności wydawania świadectw pracy zostały uregulowane w treści art. 97 § 1 Kodeksu pracy...

PORADA PRAWNA

28 listopada 2014 Awans zawodowy

Nauczyciel zgubił akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Poprosił o wydanie nowego aktu, bo potrzebuje przedłożyć go w nowym miejscu pracy. W teczce akt osobowych mam oryginał aktu. Czy mogę wydać mu oryginał aktu, a zostawić w teczce ksero, czy lepiej sporządzić odpis dokumentu?

 Obowiązki pracodawcy związane z dokumentacją pracowniczą w zakresie konieczności wydawania świadectw pracy zostały uregulowane w treści art. 97 § 1 Kodeksu pracy oraz § 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania i dotyczą wyłącznie świadectwa pracy. Z przepisów prawa nie wynika natomiast obowiązek wydania duplikatu dokumentu, choć pracodawca może to robić, w dodatku potwierdza to praktyka.Szkoła archiwizuje dokumentację z przebiegu awansu nauczyciela

Oczywiście istnieje możliwość uzyskania duplikatu aktu nadania awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z art. 9b ust. 4 pkt 1 Karty Nauczyciela stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego nadaje dyrektor szkoły. Dokumentacja związana z odbyciem stażu jak też dokumentacja świadcząca o uzyskaniu przez nauczyciela stażystę akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzeniu rozmowy z nim, zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 1 powinna być przechowywana w szkole, w której te czynności miały miejsce.

Duplikat

Definicja „duplikatu” wskazuje, że jest to kopia lub drugi egzemplarz dokumentu.

W odniesieniu do innych niż świadectwo pracy dokumentów zgromadzonych w teczce osobowej pracownika pracodawca również może wydawać duplikaty, jednak nie jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa.

Kopia a odpis

W tekstach aktów prawnych, wyrazy „odpis” i „kopia” są często spotykane (niekiedy w jednym przepisie występują obok siebie), brak jednak ich definicji legalnych. Słownik Języka Polskiego podaje zbliżone znaczenia obu wyrazów.

Niemniej jednak, kopia jest wiernym odtworzeniem oryginału (np. w przypadku dokumentów jest to zgodność nie tylko z treścią oryginału, ale również zachowanie takiego samego układu graficznego), inaczej jest to dokładne powtórzenie czegoś, np. poprzez „skserowanie”.

Odpis dokumentu odnosi się zaś do przepisania tekstu oryginalnego z wiernym zachowaniem zgodności co do treści tego tekstu z tekstem oryginalnym.

Kiedy kopia może być odpisem?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego w wyroku z 10 lipca 2009 r. (sygn. II CSK 71/09) kserokopia – jako odwzorowanie oryginału – może być uznana za odpis dokumentu. Z kolei odpis dokumentu jest dokumentem wskazującym na istnienie dokumentu oryginalnego. Niepoświadczona podpisem kserokopia nie jest dokumentem.

Kserokopia może być uznana za odpis, pod warunkiem poświadczenia jej zgodności z oryginałem.

Warunkiem zatem uznania kserokopii za dokument jest umieszczone na niej i zaopatrzone podpisem poświadczenie jej zgodności z oryginałem.

Dyrektor może wydać odpis aktu

Akt nadania stopnia awansu zawodowego jest decyzją administracyjną i w tym kontekście moim zdaniem należy rozstrzygnąć ten problem. Najlepiej wydać uwierzytelniony odpis. Zdaje się, że żaden z przepisów regulujących dostęp do dokumentów będących w posiadaniu organów administracji publicznej nie definiuje pojęcia duplikatu decyzji administracyjnej.

Jednak możliwe jest jego uzyskanie, jeśli podmiot ubiegający się o niego jest stroną postępowania administracyjnego na podstawie art. 73 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, ale wówczas to również będzie uwierzytelniony odpis, a nie decyzja sensu stricto.

Pomijając powyższe regulacje, warto zwrócić się do kuratorium o opinię w tej sprawie.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT