Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, a jego minimalna wysokość...

PORADA PRAWNA

19 września 2019 Prawo oświatowe

Moje pytanie dotyczy dodatku za wychowawstwo. Czy nauczycielowi bursy szkolnej przysługuje wspomniany dodatek w wysokości 300 zł?

Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, a jego minimalna wysokość wynosi 300 zł. Organ prowadzący może natomiast w regulaminie wynagradzania nauczycieli przyjąć wyższą wysokość dodatku za wychowawstwo – art. 30 ust. 6 pkt 1 i ust. 10a, art. 34a ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.). Zgodnie z art. 3 pkt 1 KN, ilekroć w ustawie (czyli także w art. 34a KN) jest mowa o nauczycielach bez bliższego określenia, rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach. Wychowawcy grupy wychowawczej w bursie, wyznaczonemu do opiekowania się grupą na podstawie § 63 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r., poz. 1606), przysługuje dodatek za wychowawstwo w kwocie 300 zł (jeśli organ prowadzący nie ustalił wyższej stawki), z uwagi na objęcie definicją nauczyciela również wychowawcy bursy. Ponadto w orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że z powodu braku zdefiniowania w przepisach pojęcia „klasy”, terminy "klasa", "oddział", "grupa (wychowawcza)" traktuje się w prawie oświatowym jako synonimy - wyrok NSA z dnia 26 listopada 2006 r., I OSK 1287/06, wyrok NSA z dnia 19 października 2007 r., I OSK 1366/07, uchwała SN z dnia 8 lipca 2008 r., I PZP 3/08. Czyli wychowawcy opiekujący się grupami wychowawczymi w placówkach są objęci regulacją art. 34a KN, a dodatek funkcyjny nie może im zostać przyznany przez organ prowadzący w wysokości niższej niż 300 zł. Jeśli natomiast nauczycielowi (wychowawcy) w bursie nie powierzono opieki nad grupą wychowawczą, dodatek ten nie przysługuje. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT