Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Można powołać się na nowe Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży...

PORADA PRAWNA

25 sierpnia 2015 Inne

Mam w klasie IV dwoje dzieci z orzeczeniami - jedno upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, drugie z zespołem Aspergera. Organ prowadzący nie chce wyrazić zgody na nauczyciela wspomagającego, pomimo, że jeden uczeń ma to wpisane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. W klasie jest dwójka uczniów, więc nie jest to klasa integracyjna. Co powinnam zrobić, aby wójt wyraził zgodę na nauczyciela wspomagającego. Nadmienię, że taką samą sytuację mam w gimnazjum i tam mogłam zatrudnić nauczyciela wspomagającego.

 • Można powołać się na nowe Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z dnia 7 sierpnia 2015 r. poz. 1113) §7 ust1,2,3,4, 5 i 6. Rozporządzenie to wyraźnie określa, że od 1 stycznia 2016r.:
  • w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo – i to jest w przypadku ucznia z Aspergerem obowiązek: nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów (Nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej to - tzw. nauczyciel/pedagog wspomagający (nazwa funkcjonująca potocznie) ucznia niepełnosprawnego, czyli surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog, specjalista pedagogiki leczniczej lub pedagogiki terapeutycznej), lub
  • w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta ((Asystent nauczyciela to osoba, którą można zatrudnić tylko w klasach I-III lub na świetlicy, posiadająca wykształcenie wyższe, wymagane do zajmowanego stanowiska w szkole podstawowej oraz kurs pedagogiczny. Asystentowi nauczyciela nie powierza się zadań związanych ze współorganizowaniem kształcenia integracyjnego i kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Asystent nauczyciela nie może też zostać zatrudniony zamiast pedagoga wspomagającego w klasie integracyjnej. Asystenci nauczycieli/ wychowawców świetlicy są zatrudniani na zasadach określonych w kodeksie pracy, a nie na podstawie Karty Nauczyciela. Oznacza to, że ich czas pracy będzie wynosił 40 godzin tygodniowo (w przypadku zatrudnienia na cały etat). ,lub
  • pomoc nauczyciela – z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. ((Pomoc nauczyciela to niewątpliwie pracownik niepedagogiczny w rozumieniu art. 5d Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zaliczany do grupy pracowników pomocniczych i obsługi, do którego stosuje się przepisy Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. Pomoc nauczyciela zatrudnia się na podstawie umowy o pracę (art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych). Osoba zatrudniona na pełny etat powinna pracować na omawianym stanowisku 40 godzin tygodniowo, na zasadach dotyczących ogółu pracowników. Z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) wynika, że pomoc nauczyciela musi mieć co najmniej wykształcenie podstawowe, nie musi się legitymować doświadczeniem zawodowym i należy do VI kategorii zaszeregowania, jeśli chodzi o poziom wynagrodzenia. Oznacza to, że dyrektor musi samodzielnie zdecydować, jakiego wymaga doświadczenia i kwalifikacji zawodowych od kandydata do pracy na stanowisku pomocy nauczyciela, a także, czy dany kandydat jest osobą odpowiednią do pracy w jego placówce, biorąc pod uwagę potrzeby nauczycieli i uczniów.)

NATOMIAST:

 • w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niepełnosprawności niż autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, można te osoby zatrudnić wyłącznie za zgodą organu prowadzącego.

Z powyższych zapisów wynika, że:
W przypadku Państwa ucznia niepełnosprawnego intelektualnie z kl. IV można zatrudnić za zgodą organu prowadzącego – ale dopiero od 1 stycznia 2016r. – nauczyciela po pedagogice specjalnej lub pomoc nauczyciela. Natomiast w przypadku ucznia z tej samej klasy z zespołem Aspergera – od 1 września należy obowiązkowo zatrudnić nauczyciela po pedagogice specjalnej lub pomoc nauczyciela.


 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT