Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Kandydat sam poświadcza za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów: potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectw pracy, zaświadczeń o...

PORADA PRAWNA

13 kwietnia 2021 Prawo oświatowe

Kto oraz w jaki sposób potwierdza za zgodność z oryginałem dokumenty do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły?

Kandydat sam poświadcza za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów: potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia); potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą); zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego; karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 lit. d, e, g, l, m rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587). Poświadczenie może przybrać postać adnotacji/pieczątki o treści: „(poświadczam) za zgodność z oryginałem”, miejscowość i data dokonania poświadczenia oraz podpis kandydata. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT