Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Decyzję o wyborze miejsca prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (np. przedszkole, w tym specjalne; szkoła, w tym specjalna, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy,...

PORADA PRAWNA

24 lutego 2018 Prawo oświatowe

Jesteśmy niepubliczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Rodzic dziecka niepełnosprawnego, chce realizować w naszej placówce indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Problem jest taki, że szkoła publiczna, w której obecnie dziecko realizuje w/w zajęcia i w obwodzie, ktorej mieszka, "straszy" matkę, że nie może przejść do nas, bo jeśli przejdzie, to skreślą dziecko z ewidencji uczniów i w ogóle jest to niezgodne z prawem. Pytanie - jakich formalności prawnych należy by dziecko mogło spełniać u nas obowiązek szkolny? jaką dokumentację wysłać powinniśmy do szkoły macierzystej? Można prosić o wzór.

Decyzję o wyborze miejsca prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (np. przedszkole, w tym specjalne; szkoła, w tym specjalna, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, poradnia psychologiczno – pedagogiczna ) podejmują rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, którzy zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej mają wyłączne prawo do decydowania o swoim dziecku, o ile prawo to nie zostanie im ograniczone lub nie zostaną go pozbawieni. Jeśli dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza placówką obwodową, to dyrektor szkoły obwodowej jest zobowiązany do sprawowania kontroli nad tym obowiązkiem we współpracy z dyrektorem tej jednostki, w której dziecko faktycznie objęte jest zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.
Jeśli dziecko zostanie objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w niepublicznej poradni psychologicznej, to szkoła , w której je dotychczas odbywało wykreśli dziecko z ewidencji uczniów szkoły. W dalszym ciągu dziecko będzie figurowało w księdze ewidencji dzieci, którą szkoła ma obowiązek prowadzić ( dla celów kontroli spełniania obowiązków edukacyjnych przez uczniów).

Aby dziecko mogło odbywać zajęcia w poradni, rodzic musi dokonać zgłoszenia ( wniosek o objęcie zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi ) oraz poinformowania szkoły obwodowej o zmianie miejsca prowadzenia tych zajęć. Dyrektor poradni organizuje te zajęcia i zapewnia nauczycieli do prowadzenia tych zajęć. Jednocześnie w oparciu o przepis art. 36 ust.13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn.zm.) dyrektor poradni informuje dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka , o zorganizowaniu dziecku zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w poradni i o spełnianiu przez nie obowiązku, o którym mowa w ust.17. Zgodnie z przepisem art. 36 ust.17 ustawy Prawo oświatowe za spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno –wychowawczych.

Podstawa prawna:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
2. §5 ust.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2017 r. poz. 529).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz.1646).
4. Art. 36 ust.13 i 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn.zm.).

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT