Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r. (ze zm.).  Jeśli nauczyciel nie będzie miał 1/2 etatu w następnym roku szkolnym nie będzie mógł kontynuować stażu. Jeśli...

PORADA PRAWNA

03 sierpnia 2011 Awans zawodowy

Jestem dyrektorem niewielkiej szkoły.W nadchodzącym roku szkolnym mogę zapewnić nauczycielowi kontraktowemu 0,5 etatu chemii i biologii, więc może on teoretycznie zacząć staż na nauczyciela mianowanego. Jednak w roku szkolnym 2012/13 i kolejnym nie będę mogła zapewnić temu nauczycielowi 0,5 etatu. Czy zatem może on zacząć od 1 września staż na stopień nauczyciela kontraktowego? Dziękuję za pomoc.

Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r. (ze zm.).
 Jeśli nauczyciel nie będzie miał 1/2 etatu w następnym roku szkolnym nie będzie mógł kontynuować stażu. Jeśli natomiast otrzyma zatrudnienie w innej szkole w wymiarze uzupełniającym do 1/2 etatu - będzie możliwe jego kontynuowanie, przy czym należy pamiętać o wystąpieniiu z wnioskiem do właściwego kuratora oświaty o wskazanie szkoły, w której nauczyciel powinien nadal odbywać staż (art. 22 ust. 4.). Jeśli natomiast nie będzie możliwe uzupełnienie godzin do co najmniej 1/2 etatu - nauczyciel przerywa staż.
Tak więc w rozmowie z nauczycielem (a później: pisemnie) należy wyjaśnić wszystkie okoliczności i ryzyka podejmowania stażu w obecnym roku.

 

 

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…)

3) stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach, placówkach i innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a, z tym że w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3, równoważny z odbywaniem stażu jest odpowiednio okres zatrudnienia na tych stanowiskach lub czas urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy;

Art. 22
(…)
3. Do nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, nie ma zastosowania przepis art. 91b ust. 1.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażuprzez nauczyciela, w tym powołuje opiekuna stażu, dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz wskazuje nauczycielowi właściwego dyrektora szkoły lub właściwy organ do złożenia wniosku odpowiednio o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT