Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Bardzo ważne jest, by każda decyzja administracyjna spełniała wymogi określone w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U....

PORADA PRAWNA

30 września 2020 Prawo oświatowe

Jak powinna wyglądać decyzja o nieprzyjęciu do szkoły policealnej obcokrajowca z powodu niekompletnych dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia (dostępne tylko skany)? Proszę o wzór.

Bardzo ważne jest, by każda decyzja administracyjna spełniała wymogi określone w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).
Dokument taki musi zawierać:
• oznaczenie organu administracji publicznej, czyli nazwę i adres szkoły,
• datę wydania,
• oznaczenie stron – stronami w sprawach dotyczących nauczania domowego są: szkoła oraz rodzice lub opiekunowie prawni dziecka,
• powołanie podstawy prawnej – dokument bez tego elementu jest nieważny; przy odbiorze decyzji należy sprawdzić, czy znajduje się na niej podstawa prawna, gdyż zdarza się, że pracownicy przygotowujący te dokumenty zapominają o tym ważnym elemencie,
• rozstrzygnięcie – to nic innego jak wydanie zezwolenia na realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub nauki poza szkołą; oczywiście dyrektor szkoły w sytuacji, gdy uważa wniosek rodziców lub opiekunów prawnych za bezzasadny, może również zdecydować o odmowie wydania zezwolenia na spełnianie obowiązku poza szkołą,
• uzasadnienie faktyczne i prawne – szczególnie istotne, gdy decyzja dyrektora będzie odmowna,
• pouczenie, czy i w jakim trybie służy od decyzji odwołanie,
• podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego – w tym przypadku dyrektora szkoły lub osoby go zastępującej.


-WZÓR-

Szkoła …………………………. ………………….., dnia …………
ul. ………………………………..
……………………………………..

Decyzja nr ..................
Na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.)
postanawiam
odmówić przyjęcia do Szkoły …………….. Panią/Pana …………………………..
Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia .............. r. Pani/Pan ....................... zwróciła/zwrócił się o przyjęcie do Szkoły ……… Do wniosku dołączono następujące dokumenty:
• kserokopię …………………………
Niestety, na podstawie przedstawionych dokumentów nie można stwierdzić, na jakim poziomie edukacyjnym znajduje się wnioskodawca.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w ....................... w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Szkoły .....................
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT