Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podstawa prawna:1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA...

PORADA PRAWNA

14 grudnia 2012 Prawo oświatowe

Czy zajęcia taneczne mogą być realizowane w ramach zajęć artystycznych w gimnazjum?

Podstawa prawna:

1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,

2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego z dnia 9 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych:

Załącznik nr 3

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM, W TYM GIMNAZJUM SPECJALNEGO, Z WYJĄTKIEM GIMNAZJUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM1.

W gimnazjum (III etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania:(…)

e) muzyka – 30 godzin,

f) plastyka – 30 godzin (…),

q) zajęcia artystyczne – 65 godzin (…).

Przedmiot uzupełniający:

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNEIII i IV etap edukacyjny.

Cele kształcenia - wymagania ogólne

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji - percepcja sztuki.

II. Tworzenie wypowiedzi - ekspresja przez sztukę.

III. Analiza i interpretacja tekstów kultury - recepcja sztuki.

Przykładowe zajęcia: Zespół wokalny

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji - percepcja sztuki.

Uczeń: 1) aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i środowiska;

2) stosuje podstawowe zasady związane ze śpiewem zespołowym;

3) współpracuje z zespołem według ustalonych reguł;

4) zna rolę i zadania dyrygenta (lidera zespołu);

5) zna i stosuje zasady zachowania estradowego.

2. Tworzenie wypowiedzi - ekspresja przez sztukę.

Uczeń:

1) stosuje różne rodzaje aktywności muzycznej;

2) tworzy wokalne wypowiedzi dźwiękowe o różnych funkcjach;

3) wykonuje improwizacje głosowe;

4) współtworzy opracowania utworów na zespół wielogłosowy.

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury - recepcja sztuki.

Uczeń:

1) świadomie wybiera repertuar, dokonuje oceny jego trudności, wartości i atrakcyjności;

2) rozpoznaje i określa elementy muzyki oraz budowę utworu muzycznego;

3) interpretuje wykonywane utwory zgodnie z ich stylem i przeznaczeniem.

Przykładowe zajęcia:

Zajęcia plastyczne

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji - percepcja sztuki.

Uczeń:

1) uczestniczy w kulturze poprzez kontakt z zabytkami i dziełami sztuki współczesnej, mając poczucie związku z tradycją narodową i europejskim dziedzictwem kultury oraz doceniając dorobek innych kręgów kulturowych (zna zasoby wybranych placówek kultury);

2) korzysta z przekazów medialnych dotyczących wiedzy o sztuce i zjawiskach artystycznych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (przestrzegając podstawowych zasad prawa autorskiego dotyczących ochrony własności intelektualnej).

2. Tworzenie wypowiedzi - ekspresja przez sztukę.

Uczeń:

1) podejmuje działalność twórczą, posługując się środkami wyrazu plastycznego, innych dziedzin sztuki i elementami formy przekazów medialnych, projektując publikacje prasowe albo programy telewizyjne (w zakresie ich redakcji, edycji, przygotowania do druku i wizualizacji wypowiedzi, reklamy i kształtowania wizerunku w kontakcie z otoczeniem);

2) realizuje projekty w sferze sztuk wizualnych, służące kształtowaniu poczucia estetyki (stylizacji ubioru, aranżacji miejsca zamieszkania i pracy) oraz na rzecz popularyzacji wiedzy (o sztuce i zjawiskach artystycznych) w społecznościach szkolnej i lokalnej.

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury - recepcja sztuki.

Uczeń:

1) rozróżnia wybrane style i kierunki architektury i sztuk plastycznych oraz osadza je w odpowiednim porządku chronologicznym i miejscu, z którym było związane ich powstanie, na podstawie określonych przykładów (posługując się terminologią z danej dziedziny sztuki);

2) rozpoznaje dzieła w wybranych dyscyplinach architektury i sztuk plastycznych, przyporządkowując je właściwym autorom oraz opisuje ich funkcje i cechy stylistyczne, na podstawie określonych przykładów (posługując się terminologią z zakresu historii sztuki).

 

Zalecane warunki i sposób realizacji

Zajęcia artystyczne

Szkoła opracowuje i przedstawia uczniom ofertę zajęć artystycznych. Rodzaj zajęć oraz realizowany program powinny być dostosowane do zainteresowań uczniów. Zajęcia mogą być realizowane w trybie regularnych, cotygodniowych spotkań lub w trybie projektu wskazanego przez nauczyciela lub zaproponowanego przez uczniów, także w korelacji z pracą nad projektami z innych zajęć edukacyjnych. Przygotowując konkretną ofertę zajęć artystycznych, nauczyciel precyzuje wymagania szczegółowe wynikające z wybranego zakresu i formy zajęć. Zajęcia artystyczne oferowane przez szkołę mogą stanowić podstawę do stworzenia lokalnej (gminnej, powiatowej, dzielnicowej) oferty, z której uczniowie mogą wybrać interesujące ich zajęcia. Należy stwarzać możliwości publicznego prezentowania efektów pracy uczniów w ramach zajęć artystycznych, włączając odpowiednie prezentacje w organizację szkolnych i środowiskowych uroczystości i imprez, oraz stymulować ucznia do udziału w koncertach, przeglądach i konkursach.

ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego z dnia 9 sierpnia 2011 r.

§ 1. 1. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV—VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych są realizowane w formie:

1) zajęć klasowo-lekcyjnych;

2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki.

2. Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż:

1) 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach;

2) 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych.

W rozporządzeniu w sprawie form obowiązkowych zajęć wf ustalono, że w ramach tych zajęć mogą w szkole być organizowane zajęcia taneczne. Wynika z tego, że zajęcia artystyczne powinny być realizowane w innym zakresie (ROZPORZĄDZENIE MEN z 7.02.2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych – załącznik nr 3 z komentarzem).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT