Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podstawę prawną - zatrudnienia nauczyciela wspomagającego lub przydzielenia tego stanowiska nauczycielowi już pracującemu w szkole - stanowi rozporządzenie MEN z dnia 24...

PORADA PRAWNA

05 stycznia 2017 Prawo oświatowe

Czy przydział godzin wspomagania w klasie integracyjnej liceum 6 nauczycielom, posiadającym kwalifikacje przedmiotowe oraz z oligofrenopedagogiki jest zgodny z prawem? Dzięki kwalifikacjom z poszczególnych przedmiotów mogą oni lepiej wspomóc niepełnosprawnych uczniów, często nieobecnych w szkole ze względu na problemy zdrowotne. Proszę o podanie podstawy prawnej.

Podstawę prawną - zatrudnienia nauczyciela wspomagającego lub przydzielenia tego stanowiska nauczycielowi już pracującemu w szkole - stanowi rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. dnia 7 sierpnia 2015 r. poz. 1113). W odniesieniu do sytuacji wspomnianej w obu pytaniach najważniejszy jest:

  • § 7. 1. mówiący jednoznacznie, że nauczyciel ten musi posiadać kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Przepis ten nie precyzuje bliżej specjalności, w jakiej nauczyciel wspomagający powinien zdobyć takowe kwalifikacje. Warto pamiętać, że z zasady kwalifikacje te (oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika czy pedagogika lecznicza) powinny być dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, z jakimi będzie pracował nauczyciel wspomagający, co wynika z zapisów posiadanych przez nich orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zatem w klasie, w której nie ma ucznia z niepełnosprawnością intelektualną, oligofrenopedagog nie powinien pełnić funkcji nauczyciela wspomagającego. Jednak ostateczna decyzja w tym zakresie oraz ocena zbieżności wykształcenia nauczyciela z rodzajem wykonywanych zadań, należy wyłącznie do dyrektora szkoły.
  • § 7. 5. wskazujący, że to dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, wyznacza zajęcia edukacyjne realizowane przez nauczyciela wspomagającego.

W/w rozporządzenie nie reguluje kwestii, ilu nauczycielom wspomagającym może dyrektor wyznaczyć zajęcia edukacyjne w jednym oddziale, ważne aby na danej lekcji razem z nauczycielem prowadzącym był nauczyciel wspomagający. Zatem, przydzielenie tych zajęć sześciu nauczycielom posiadającym kwalifikacje z pedagogiki specjalnej - moim zdaniem nie narusza przepisów prawa - o ile nauczyciele ci wykonują te zadania poza 18 godzinnym pensum zapisanym w Karcie Nauczyciela, gdyż pensum dla nauczycieli wspomagających określa organ prowadzący, stosowną uchwałą rady gminy.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT