Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne   Zapisy statutowe mają moc prawną, jeśli nie są sprzeczne z prawem. Rozumiem, że chodzi o szkołę ponadgimnazjalną (lub dla dorosłych?).   ROZPORZĄDZENIE...

PORADA PRAWNA

Czy pełnoletni uczeń może zastrzec sobie prawo do nieinformowania przez wychowawcę rodziców o sytuacji szkolnej tego ucznia. Dodam, że w statucie szkoły wychowawca ma obowiązek informowania rodziców o postępach ich dzieci ( nie uwzględniono tutaj wieku ucznia).

 

Zapisy statutowe mają moc prawną, jeśli nie są sprzeczne z prawem. Rozumiem, że chodzi o szkołę ponadgimnazjalną (lub dla dorosłych?).

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (ze zm.).

§ 11.9. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

Obowiązkiem szkoły jest zapoznanie ze statutem uczniów oraz rodziców.

(przykładowy) Załącznik nr 4    do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (ze zm.).

Na przykład - RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM PROFILOWANEGO

§ 2. 1. Statut liceum określa w szczególności:

1) cele i zadania liceum wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy liceum, o którym mowa w odrębnych przepisach,
2) sposób wykonywania zadań liceum, z uwzględnieniem wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia i tworzenia pozytywnie oddziaływającego środowiska wychowawczego,
3) zadania zespołów nauczycielskich, o których mowa w § 15,
4) szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów,
(…)
9) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, a także organizację współdziałania liceum z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom,
10) organizację i formy współdziałania liceum z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT