Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej nie ma ferii i wakacji. Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w świetle...

PORADA PRAWNA

16 lutego 2018 Prawo oświatowe

Czy działające przy szkole podstawowej dwa oddziały przedszkolne 3-4 latki i 5-6 latki mają ferie zimowe i wakacje tak jak uczniowie tej szkoły, czy muszą występować o dni wolne do organu prowadzącego?

W oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej nie ma ferii i wakacji. Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w świetle art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn.zm.) nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa, w której utworzono oddział przedszkolny stanowi specyficzną jednostkę, pośrednią pomiędzy szkołą samodzielną i zespołem. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły podstawowej, na zasadach odnoszących się do oddziałów przedszkola, tj. zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2017r. poz. 649). Zgodnie z § 12. ust.1 rozporządzenia przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Tym samym w organizacji przedszkola nie są przewidziane zimowe i letnie ferie, a w konsekwencji zalicza się je do tzw. placówek nieferyjnych. Tę samą zasadę stosuje się do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Zastosowanie w tym oddziale organizacji pracy analogicznej do tej, jaka obowiązuje w szkole podstawowej, prowadziłoby do pogorszenia warunków kształcenia, wychowania i opieki w porównaniu z oddziałami działającymi w przedszkolach oraz skracania czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. poz. 1189 z późn.zm.), nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Natomiast nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Ponieważ praca oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest zorganizowana w taki sam sposób, jak praca przedszkola (bez ferii szkolnych) do nauczycieli oddziału przedszkolnego należy stosować przepisy ustawy Karta Nauczyciela odnoszące się do nauczycieli przedszkoli. Odmienny pogląd prowadziłby do nieuzasadnionego zróżnicowania uprawnień pracowniczych nauczycieli na takich samych stanowiskach w świetle art. 42 ust. 3 lp. 2 ustawy Karty Nauczyciela.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn.zm.).
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela  (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. poz. 1189 z późn.zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli  (Dz.U. z 2017r. poz. 649).

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT