Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dziecko nauczane indywidualnie pozostaje uczniem konkretnej klasy – powinno więc być wpisane do klasowego dziennika lekcyjnego (z odpowiednią adnotacją o nauczaniu...

PORADA PRAWNA

06 września 2016 Prawo oświatowe

Czy dla uczenia klasy IV, który posiada nauczanie indywidualne ze względu na niepełnosprawność sprzężoną- ruchową, niedowidzenie i intelektualna w stopniu lekkim podobnie jak w klasach młodszych prowadzi się dziennik nauczania indywidualnego, czy można dla niego założyć normalny dziennik szkolny. Czy takiego ucznia ocenia się stopniami cząstkowymi czy w formie opisowej?

Dziecko nauczane indywidualnie pozostaje uczniem konkretnej klasy – powinno więc być wpisane do klasowego dziennika lekcyjnego (z odpowiednią adnotacją o nauczaniu indywidualnym). Do tego dziennika wpisuje się tylko ustalone dla ucznia oceny klasyfikacji semestralnej oraz końcowo rocznej, wraz z oceną zachowania. Na co dzień – zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - w przypadku ucznia nauczanego indywidualnie należy prowadzić odrębny dziennik indywidualnego nauczania. W tym dzienniku – zgodnie z zawartymi w nim rubrykami – odnotowuje się min. frekwencję ucznia na zajęciach nauczania indywidualnego oraz oceny cząstkowe z bieżącego oceniania z poszczególnych przedmiotów.

Uczeń z niepełno sprawnościami sprzężonymi, z których jedna wynika z niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego przewidzianą dla szkoły ogólnodostępnej – oczywiście z dostosowaniem wymagań edukacyjnych zapisanych w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET). Oceniany jest zgodnie z przyjętym w placówce Szkolnym Systemem Ocenia (dawniej WSO).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT