Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na ten temat pisaliśmy wielokrotnie, m. in. we wrześniu, w październiku oraz listopadzie .br., polecamy szczegółową analizę treści. W zależności od struktury szkoły...

PORADA PRAWNA

Bardzo proszę o podstawę prawną statutu ośmioletniej szkoły podstawowej,od września 2017r.

Na ten temat pisaliśmy wielokrotnie, m. in. we wrześniu, w październiku oraz listopadzie .br., polecamy szczegółową analizę treści. W zależności od struktury szkoły oraz sposobu jej powstawania w nowym ustroju szkolnym - https://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/samorzad/statuty.html

Rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 208 ust. 3 i 4 ustawy wprowadzającej, w terminie do 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.(art. 210 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

Uchwała stanowi jednocześnie akty założycielskie szkół, o których mowa w art. 117 ust. 6 i 7, art. 129 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 9, art. 182 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 200 ust. 1, art. 201 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, prowadzonych przez gminę.(art. 210 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego. Organ, zakładający szkołę lub placówkę podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut. (art. 88 ustawy – Prawo oświatowe)

Akt założycielski i statut szkoły lub placówki publicznej przesyła się właściwemu kuratorowi oświaty oraz innym organom właściwym do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołą lub placówką.(art. 88 ustawy – Prawo oświatowe)

Zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawowąz dniem 1 września 2017 r.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształceniew ośmioletnią szkołę podstawową.

Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.(art. 191 ustawy – Przepisy wprowadzając ustawę – Prawo oświatowe)

Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.

Dotychczasowe statuty dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich techników zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r.

Dotychczasowe statuty dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów branżowych szkół I stopnia wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. W przypadku statutów szkół wymienionych powyżej zostały zachowane kompetencje rady szkoły i rady pedagogicznej w zakresie uchwalania statutów. (art. 322 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)Zasady uchwalania statutu i jego zmian pozostają bez zmian w stosunku do obowiązujących do tej pory regulacji. Oznacza to, że kompetencje do przygotowania projektu statutu lub jego zmian posiada rada pedagogiczna, natomiast uchwalenie projektu należy do właściwości rady szkoły/placówki lub rady pedagogicznej w przypadku braku rady szkoły/placówki.(art. 72, art. 80, art. 82 ustawy – Prawo oświatowe)Statuty gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, 3-letniego liceum ogólnokształcącego i 4-letniego technikum:• Dotychczasowe statuty dotychczasowych gimnazjów zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach;

Statuty szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia,w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, zawierają postanowienia dotyczące tych klas;• Statuty branżowych szkół I stopnia, w których są prowadzone klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, zawierają postanowienia dotyczące tych klas;• Statuty czteroletnich liceów ogólnokształcących, w których są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, zawierają postanowienia dotyczące tych klas;

Statuty pięcioletnich techników, w których są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum, zawierają postanowienia dotyczące tych klas.(art. 322 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie dotyczącym ramowych statutów szkół publicznych, 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie dotyczącym ramowych statutów szkół publicznych artystycznych, – zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów. (art. 364 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (ze zm.), w szczególności art. 72.2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w szczególności Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych 3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (ze zm.).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT