Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ad. 1 Potrącenia wynagrodzenia zasadniczego z dodatkami do wynagrodzenia dokonuje się w sposób uregulowany w § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29...

PORADA PRAWNA

15 kwietnia 2019 Inne

1. W jaki sposób wyliczyć miesięczne wynagrodzenie brutto strajkującego (przez 10 dni) nauczyciela? Na wynagrodzenie brutto składają się składniki: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy za wysługę lat, dodatek motywacyjny w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek za wychowawstwo określony kwotowo (160 zł)? 2.Jak wyliczyć wynagrodzenie brutto strajkującego pracownika obsługi? Wynagrodzenie brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku stażowego. 3. Czy dyrektorowi przedszkola należy się wynagrodzenie za czas pełnienia zastępstwa za strajkujących nauczycieli? Informuję, że od 8 do 19 kwietnia wszyscy nauczyciele naszej placówki strajkują, więc dyrektor osobiście pełni opiekę nad dziećmi w godzinach pracy placówki (tj. od 6 do 16). Tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych dyrektora placówki wynosi 8 godzin.

Ad. 1 Potrącenia wynagrodzenia zasadniczego z dodatkami do wynagrodzenia dokonuje się w sposób uregulowany w § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.). Wynagrodzenie za kwiecień 2019 r. oblicza się w następujący sposób: miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wraz ze stałymi dodatkami (stażowym, motywacyjnym, funkcyjnym) dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu z uwzględnieniem dnia strajku, czyli w razie zatrudnienia na pełen etat wynagrodzenie dzieli się przez 168 godzin (21 dni roboczych× 8 godzin) w celu obliczenia wynagrodzenia za 1 godzinę. Takie wyliczenie dotyczy nauczyciela, ponieważ pedagog otrzymuje wynagrodzenie nie tylko za godziny realizowane w ramach pensum, ale również za inne czynności i zadania realizowane w ramach 40-godzinnego i 5-dniowego tygodnia pracy w razie zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć zgodnie z art. 42 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.), czyli bez względu na liczbę godzin pensum planowanych do zrealizowania w dniu strajku. Następnie otrzymaną kwotę wynagrodzenia za 1 godzinę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy (8 godzin, gdy strajk trwał cały dzień i nauczyciel zatrudniony na pełen etat nie świadczył pracy). Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc oraz w związku z dokonaną wypłatą w kwietniu 2019 r. z góry w nadmiernej wysokości, potrąca się ją w najbliższym terminie wypłaty (lub w późniejszym terminie za pisemną zgodą pracownika).


Ad. 2 Tak samo jak powyżej wylicza się kwotę do potrącenia strajkującemu pracownikowi niepedagogicznemu, uwzględniając w wyliczeniach wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek stażowy, będące stałymi składnikami wynagrodzenia, a także wymiar czasu pracy pracownika.


Ad. 3 Na podstawie art. 35 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. Za doraźne zastępstwa każdemu nauczycielowi (także dyrektorowi, który musiał je zrealizować z powodu braku możliwości ich przydzielenia innym nauczycielom biorącym udział w strajku) przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez organ prowadzący na podstawie art. 30 ust. 6 w zw. z art. 35 ust. 3 KN. Natomiast dodatkowe wynagrodzenie nie przysługuje za pozostałe godziny pracy dyrektora w czasie godzin otwarcia przedszkola, gdy nie prowadził zajęć dydaktycznych własnych lub w ramach doraźnych zastępstw – art. 91c ust. 1 KN w zw. z art. 1514 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT