Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYKomunikaty MEiN

Dodatkowe elektroniczne wzory formularzy – finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2015 roku

Od dnia 31 marca br. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 452).

Rozporządzenie to określa dodatkowe wzory formularzy na rok 2015, które będą stosowane w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów tj.:

  • informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, przekazywanej przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego – wzór formularza określać będzie załącznik nr 2a do rozporządzenia (stanowiący załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia);
  • wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, sporządzanego przez jednostkę samorządu terytorialnego – wzór formularza określać będzie załącznik nr 5a do rozporządzenia (stanowiący załącznik nr 3 do projektu rozporządzenia);
  • rozliczenia wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 4 ustawy o systemie oświaty, przekazywanego przez dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – wzór formularza określać będzie załącznik nr 7a rozporządzenia (stanowiący załącznik nr 4 do projektu rozporządzenia);
  • rozliczenia wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy
    o systemie oświaty, przekazywanego przez jednostkę samorządu terytorialnego – wzór formularza określać będzie załącznik nr 10 do rozporządzenia (stanowiący załącznik nr 6 do projektu rozporządzenia).

Ponadto, zmianie ulegają załączniki nr 5 i 9 do rozporządzenia(stanowiące odpowiednio załącznik nr 2 i 5 do projektu rozporządzenia). Zmiana polega jedynie na dodaniu rozdziału „80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” – w którym mogą zostać zaklasyfikowane wydatki poniesione ze środków dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego innych niż wymienionych w art. 22ae ust. 5a ustawy o systemie oświaty. Zmiana ma charakter porządkujący w wyniku zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 452)

Załącznik nr 2a – wzór informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

UWAGA: dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy złożyć osobny formularz nr 2a

Załącznik nr 5a – wniosek jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

UWAGA: dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy złożyć osobny formularz nr 5a

Załącznik nr 5 – wniosek jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 

Data: 2015/03/31

 
Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT