Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Komentarz do kolejnych zmian dotyczących wynagrodzenia nauczycieli w 2019 r.

Komentarz do kolejnych zmian dotyczących wynagrodzenia nauczycieli w 2019 r.

I. 28 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. poz. 2435 ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 – w artykułach od 1 do 3 ujęto zagadnienia dotyczące oświaty, i tak:
1. W roku 2019 środki przeznaczone na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli (art. 70a ust. 7 Karty Nauczyciela) wyodrębnia się w budżecie MEN w łącznej wysokości do 2700 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego ustalonego w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r. (2752,92 zł).
2. W roku 2019 środki wyodrębniane w budżetach wojewodów i w budżecie MEN na specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela), ustala się w oparciu o średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wyliczone na podstawie kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2018 r. (2752,92 zł).
3. W roku 2019 do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2013 r. (2717,59 zł).
II. 1 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. poz. 198 ustawę budżetową na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. – weszła w życie 1.02.2019 r. z mocą od 1 stycznia 2019 r.
W artykule 9 ust. 2 ustalono, zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), kwotę bazową dla nauczycieli – w wysokości 3 045,21 zł.
III. 8 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. poz. 249 rozporządzenie MEN z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – weszło w życie 9.02.2019 r.
1. Przepis zmienia rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) poprzez:
a) zastąpienie w § 5 pkt 1 wyrażenia „„art. 1 ust. 1 i 1a” wyrazami „art. 1 ust. 1” – czynność dostosowująca zapisy rozporządzenia do zmiany ustawy Karta Nauczyciela,
b) uchylenie § 8 pkt 18 – czynność porządkowa - usunięcie przepisu niestosowanego.
2. Przepis wprowadza załącznik do rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) o nowym brzmieniu – ustala nową wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 stycznia 2019 r., i tak:
a) dla posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym na każdym z kolejnych stopni awansu zawodowego (stażysta, kontraktowy, mianowany oraz dyplomowany) przewiduje się odpowiednio stawkę – 2538, 2611, 2965 oraz 3483,
b) dla posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym na każdym z kolejnych stopni awansu zawodowego (stażysta, kontraktowy, mianowany oraz dyplomowany) przewiduje się odpowiednio stawkę – 2250, 2289, 2584 oraz 3033,
c) dla posiadających tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, a także pozostałe wykształcenie na każdym z kolejnych stopni awansu zawodowego (stażysta, kontraktowy, mianowany oraz dyplomowany) przewiduje się odpowiednio stawkę – 2230, 2250, 2268 oraz 2651.
IV. MEN poinformował że samorządy w 2019 r. mają już przekazane 3 raty subwencji oświatowej (trzecia rata na marzec w podwójnej wysokości) i mogą niezwłocznie wypłacić nauczycielom podwyżki wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.
 

Obowiązujący 15 marca 2019Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT