Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYProjekty ewaluacji

 1. Propozycja projektu ewaluacji wewnętrznej dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 0
 2. Propozycja projektu ewaluacji wewnętrznej dla bursy, dla której priorytetem jej współpraca ze środowiskiem lokalnym

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 24 Wrzesień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 3. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 4. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły branżowej 1. stopnia w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 3
 5. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: przedszkole
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 6. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla placówek oświatowo-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: inne
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 7. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla liceum w roku szkolnym 2018/2019

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 13 Sierpień 2018
  Ilość stron w dokumencie: 2
 8. Ewaluacja wewnętrzna – diagnoza kompetencji nauczycieli uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.

   

  Typ placówki: inne
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 6
 9. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły branżowej I stopnia w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 10. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla liceum w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 11. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/ 2018

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 12. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla poradni psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 13. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla przedszkola w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 14. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla gimnazjum (kl. II i III) w roku szkolnym 2017/2018

   

  Typ placówki: gimnazjum
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 15. Wymaganie 3 w przedszkolu: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności w podstawie programowej

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 8
 16. Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu niepublicznym

   

  Typ placówki: przedszkole, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 11 Styczeń 2018
  Ilość stron w dokumencie: 4
 17. Przykład ewaluacji wewnętrznej zagadnienia: Stosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie kształcenia

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne
  Ostatnia aktualizacja: 12 Marzec 2018
  Ilość stron w dokumencie: 7
 18. Propozycja obszarów badawczych, pytań kluczowych, narzędzi badawczych do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej wymagania 4. W poradni psychologiczno – pedagogicznej: Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania

   

 19. Przykład ewaluacji wewnętrznej w obszarze wykorzystywania w pracy dydaktycznej z uczniami technologii informacyjno - komunikacyjnych

   

 20. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2016/2017, dla której w bieżącym roku szkolnym priorytetem jest kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

   

 21. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017, dla której priorytetem w bieżącym roku szkolnym jest upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych

   

 22. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla przedszkola na rok szkolny 2016/2017, dla którego priorytetem jest wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

   

 23. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla placówki niepublicznej na rok szkolny 2016/2017, dla której priorytetem jest kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

   

 24. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla poradni psychologiczno – pedagogicznej na rok szkolny 2016/2017, dla której priorytetem jest działanie zgodne z przyjętą koncepcją pracy w zakresie wspomagania rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

   

 25. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla Gimnazjum na rok szkolny 2016/2017, dla którego priorytetem jest kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

   

 26. Przykłady 8 narzędzi do badania obszaru przedszkola: Wykorzystywane są zasoby przedszkola oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

   

 27. Projekt ewaluacji wewnętrznej wymaganie 4. w przedszkolu niepublicznym: Dzieci są aktywne

   

 28. Propozycja narzędzi badawczych do ewaluacji wewnętrznej: W szkole respektowane są normy społeczne

   

 29. Przykład ewaluacji wewnętrznej w obszarze wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole

   

 30. Przykład ewaluacji wewnętrznej w obszarze rozwijania kompetencji czytelniczych i upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

   

 31. Przykład ewaluacji wewnętrznej w bursie wraz z narzędziami badawczymi

   

 32. Projekt ewaluacji wewnętrznej w poradni psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2015/2016

  Przykład ewaluacji wewnętrznej - założenia do projektu, w tym pytania kluczowe oraz kwestionariusze ankiet dla wszystkich podmiotów, które mogą być ankietowane w tego rodzaju placówce.

 33. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016, dla której priorytetem jest edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym

   

 34. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2015/2016, dla której priorytetem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży

   

 35. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla przedszkola na rok szkolny 2015/2016, dla którego priorytetem jest edukacja matematyczna, w tym wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną

   

 36. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2015/2016, dla którego priorytetem jest podniesienie jakości kształcenia poprzez zaangażowania przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potr

   

 37. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla placówek oświatowo - wychowawczych na rok szkolny 2015/2016, z uwzględnieniem priorytetu: wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

   

 38. Projekt ewaluacji wewnętrznej dla Gimnazjum na rok szkolny 2015/2016, dla którego priorytetem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

   

 39. Wymagania wobec przedszkoli

  Rozporządzenie w sprawie nadzoru określa wymagania wobec szkół i placówek, które muszą być spełnione dla ustalenia poziomu D i poziomu B. Powyższe wymagania stosuje się uwzględniając typ i rodzaj placówki, a także zadania wynikające ze statutu przedszkola. 

 40. Współpraca nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

  Ewaluacji w przedszkolu podlega również współpraca nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Ewaluacja ta ma na celu pozyskanie informacji o zakresie współpracy nauczycieli oraz identyfikację „dobrych praktyk” w funkcjonowaniu zespołów nauczycieli. Wyniki ewaluacji mają posłużyć do sformułowania wniosków do zaplanowania przyszłej pracy zespołowej w przedszkolu. 

 41. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 12.): Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

   

 42. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 11.): Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

   

 43. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 10.): Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

   

 44. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 9.): Rodzice są partnerami przedszkola

   

 45. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 8.): Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

   

 46. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 7.): Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

  Nauczyciele przedszkola mają obowiązek współpracować w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Podsumowanie pracy przedszkola wymaga dokonania samooceny tych działań przez samych nauczycieli. W tym celu należy posłużyć się właściwym arkuszem, który umożliwi dokonanie takiej samooceny. 

 47. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 6.): Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, uwzględniając ich indywidualną sytuację

   

 48. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 5.): Respektowane są normy społeczne

   

 49. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 4.): Dzieci są aktywne

  Aby ocenić aktywność dzieci w przedszkolu warto posłużyć się specjalnym arkuszem. Został on przygotowany pod kątem oceny pracy przedszkola w ramach wymagania 4. 

 50. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 3.): Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

  Przy przeprowadzeniu oceny pracy przedszkola warto posłużyć się specjalnymi arkuszami, z których każdy odpowiada jednemu z 12 wymagań. Są one wykorzystywane przy przeprowadzaniu ewaluacji zewnętrznej, co czyni je jeszcze bardziej przydatnymi. Poniżej znajduje się do pobrania arkusz dotyczący samooceny pracy przedszkola w odniesieniu do wymagania 3.- Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

 51. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 2.): Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

  Oceniając pracę przedszkola w trakcie przeprowadzania podsumowującej rady pedagogicznej warto posłużyć się arkuszami z kryteriami oceny wykorzystywanymi przy przeprowadzaniu ewaluacji zewnętrznej. Każdy arkusz powinien być dostosowany do konkretnego wymagania w ramach nadzoru pedagogicznego. Pobierz arkusz dotyczący samooceny pracy przedszkola w odniesieniu do wymagania 2. (Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się). 

 52. Samoocena pracy przedszkola (wymaganie 1.): Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

  W przypadku przeprowadzania rady pedagogicznej podsumowującej pracę przedszkola metodą "profil przedszkola" pomocne mogą okazać się arkusze z kryteriami oceny wykorzystywanymi przy ewaluacji zewnętrznej. Poniżej znajduje się do pobrania arkusz dotyczący samooceny pracy przedszkola w odniesieniu do wymagania 1.- Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 

 53. Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej

  Z ewaluacji wewnętrznej sporządza się raport. Przewodniczący zespołu ewaluacyjnego przygotowuje końcowy projekt raportu z ewaluacji, który zawiera propozycje działań ulepszających pracę szkoły. Przekazuje go dyrektorowi w terminie, który został ustalony w harmonogramie planu nadzoru pedagogicznego. Projekt raportu dyrektor poddaje pod dyskusję radzie pedagogicznej. 

 54. Harmonogram ewaluacji wewnętrznej

  Dyrektor szkoły, wraz ze specjalnie powołanym zespołem ewaluacyjnym, przeprowadza ewaluację wewnętrzną w szkole. Harmonogram ewaluacji wewnętrznej należy zamieścić w planie nadzoru pedagogicznego. Przedstawiamy przykładowy harmonogram ewaluacji wewnętrznej, przygotowany na rok szkolny 2013/2014. 

 55. Projekt ewaluacyjny: Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne

  Projekt ewaluacyjny: Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne spełnia wymaganie 4: Uczniowie są aktywni. Ewaluacja wewnętrzna w tym zakresie ma na celu podniesienie atrakcyjności zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także wzmocnienie systemu motywującego uczniów do podejmowania działań na rzecz rozwoju własnego i rozwoju szkoły. 

 56. Projekt ewaluacyjny: Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w sposób sprzyjający uczeniu się

  Rozporządzenie w sprawie nadzoru określa wymagania dotyczące działalności przedszkola. W ramach poszczególnych wymagań należy przeprowadzić w przedszkolu ewaluację. Poniżej znajduje się do pobrania projekt ewaluacji w zakresie wymagania trzeciego: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

 57. Projekt ewaluacyjny: Nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

  Przedmiotem ewaluacji w przedszkolu może być m.in. nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Jest to o tyle istotna materia, że dzięki przeprowadzonej ewaluacji można właściwie modyfikować program wychowania przedszkolnego tak, aby umożliwić dzieciom odnoszenie sukcesów na miarę ich możliwości. 

 58. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 4

   

 59. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 1

   

 60. Projekt ewaluacyjny: Współpraca nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły

  W każdej szkole powinny funkcjonować nauczycielskie zespoły zadaniowe. To, w jaki sposób działają i co należy poprawić w ich funkcjonowaniu wskazuje nam sprawnie przeprowadzona ewaluacja. Poniżej znajduje się do pobrania kompletny projekt ewaluacyjny dotyczący współpracy nauczycieli w realizacji zadań statutowych szkoły. 

 61. Projekt ewaluacyjny: Warunki pracy świetlicy szkolnej

  Aby pozyskać informacje na temat różnych aspektów dotychczasowej pracy świetlicy szkolnej oraz rozpoznać potrzeby środowiska na pracę świetlicy warto przeprowadzić ewaluację warunków pracy świetlicy szkolnej. Pobierz gotowy projekt ewaluacyjny. 

 62. Projekt ewaluacyjny: Frekwencja uczniów na zajęciach edukacyjnych

  Niska frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych może być przedmiotem ewaluacji wewnętrznej. Celem przedmiotowej ewaluacji jest weryfikacja szkolnego programu poprawy frekwencji z uwzględnieniem zidentyfikowanych trudności i potrzeb uczniów oraz oczekiwań rodziców. Poniżej do pobrania znajdziesz projekt ewaluacyjny dotyczący frekwencji uczniów na zajęciach edukacyjnych. Projekt zawiera komplet dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia ewaluacji. 

 63. Powołanie zespołu ewaluacyjnego w szkole

  Dyrektor szkoły przeprowadza, w ramach nadzoru pedagogicznego, ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły. W celu zaplanowania i przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej dyrektor powinien powołać zespół ewaluacyjny. Najlepiej zrobić to na sierpniowym posiedzeniu rady pedagogicznej – nie później jednak niż do 15 września. 

 64. Projekt ewaluacji wewnętrznej – wymaganie 7

  Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015.

 65. Planowanie realizacji wymagania: Dzieci są aktywne

   

 66. Projekt ewaluacji wewnętrznej- wymaganie 1 (ośrodki wychowawcze)

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków”. Propozycja uwzględnia m. in.: przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

   

 67. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 11

  Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015. 

 68. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 6

  Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015. 

 69. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 6

    Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015.

 70. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 4

  Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015. 

 71. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 3

   Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015.

 72. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 1

  Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok 2014/2015.

   

 73. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 3

  Projekt ewaluacyjny dotyczy wymagania 3 zawartego w załączniku do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 74. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 12

  Prezentowany projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły podstawowej opracowany został w oparciu o 12 wymaganie najnowszego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym: Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi.

 75. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 10

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły ponadgimnazjalnej dotyczy wymagania: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Propozycja uwzględnia zmiany w przepisach rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym i zawiera m.in. takie elementy, jak: harmonogram ewaluacji, pytania kluczowe, metody badawcze.
   

 76. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 3

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły ponadgimnazjalnej dotyczący wymagania 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
  Propozycja uwzględnia zmiany w przepisach rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.
   

 77. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 11

  Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym zgodnie z najnowszymi zmianami wprowadza nowe wymagania według których powinna być realizowana ewaluacja wewnętrzna. Załączony dokument można wykorzystać w przedszkolu: Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 78. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 5

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla gimnazjum, spełniający wymaganie 5 załącznika do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym: Respektowane są normy społeczne. Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji, a także metody badawcze.

 79. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 1

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla przedszkola zgodny z wymaganiem 1: Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów roporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 80. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 2

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla gimnazjum dotyczący wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 81. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 8

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły zawodowej, według wymagania 8 zawartego w nowym rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym: Promowana jest
  wartość edukacji.
  Projekt zawiera: cel, przedmiot i harmonogram ewaluacji wewnętrznej, pilotażową próbę badawczą.
   

 82. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 11

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla szkoły zawodowej uwzględniający zmiany w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym, wg wymagania: „Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

 83. Projekt ewaluacji wewnętrznej - wymaganie 6

  Zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogcznym zmieniły się zasady prowadzenia ewaluacji wewnętrznej. Prezentowamy przykład projektu ewaluacyjnego związany jest z  wspomaganiem rozwoju dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji w przedszkolu. Propozycja uwzględnia m. in.: cel, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji opracowane na podstawie aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.
   

 84. Projekt ewaluacji - wymaganie 4.1.

  Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach.

 85. Projekt ewaluacji - wymaganie 2.4.

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla każdego typu szkoły – Wymaganie 2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli.

 86. Projekt ewaluacji - wymaganie 2.3.

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla każdego typu szkoły – Wymaganie 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany.

 87. Projekt ewaluacji - wymaganie 2.2.

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla każdego typu szkoły – Wymaganie 2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

 88. Projekt ewaluacji - wymaganie 2.1.

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla każdego typu szkoły – Wymaganie 2.1. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy.
   

 89. Projekt ewaluacji - wymaganie 1.3.

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla każdego typu szkoły.

 90. Projekt ewaluacji - wymaganie 1.2.

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla każdego typu szkoły.

 91. Projekt ewaluacji - wymaganie 1.1.

  Projekt ewaluacji wewnętrznej dla każdego typu szkoły.

 92. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 2.5.
 93. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 2.4.
 94. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 2.2.
 95. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 2.1.
 96. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 1.4.
 97. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 1.3.
 98. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 1.2.
 99. Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 1.1.
 100. Harmonogram ewaluacji

  Wzór harmonogramu może być wykorzystany w każdym typie szkoły.

 101. Projekt ewaluacyjny wymagania 2.5. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego prowadzenia działań wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.
   

 102. Projekt ewaluacyjny wymagania 1.1.Nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności.

 103. Projekt ewaluacyjny wymagania 1.2. Dzieci są aktywne

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego aktywności dzieci.

 104. Projekt ewaluacyjny wymagania 2.3. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego organizacji procesu wspomagania rozwoju dzieci.

 105. Projekt ewaluacyjny wymagania 2.2. Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego oferty zajęć edukacyjnych.
   

 106. Projekt ewaluacyjny wymagania 2.4. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego współdziałania nauczycieli w procesie wspomagania rozwoju dzieci.

 107. Projekt ewaluacyjny wymagania 2.1. Koncepcja pracy przedszkola

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego koncepcji pracy przedszkola.
   

 108. Projekt ewaluacji wymagania 1.3. Respektowane są normy społeczne

  Na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola. Przykład projektu ewaluacyjnego wymagania dotyczącego respektowania norm społecznych.

 109. Procedura przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej

  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego nakłada obowiązek dokonywania przez organ nadzoru pedagogicznego ewaluacji zewnętrznej. Niniejsza procedura – zgodnie z zapisami rozporządzenia – określa wszystkie czynności związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i zakończeniem procesu ewaluacyjnego.

 110. Organizacja ewaluacji wewnętrznej - Obszar IV

  Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ewaluację wewnętrzną w przedszkolu organizuje dyrektor. Może uczynić to w zakresie wymagań sformułowanych centralnie na potrzeby ewaluacji zewnętrznej (w załączniku do rozporządzenia) – jeśli uzna, iż wybrane przez niego wymagania dotyczą potrzeb placówki. Prezentowany wzór organizacji ewaluacji wewnętrznej pozwala właściwie ją zaplanować i przeprowadzić w zakresie wymagań obszaru IV.

 111. Organizacja ewaluacji wewnętrznej - Obszar III

  Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ewaluację wewnętrzną w przedszkolu organizuje dyrektor. Może uczynić to w zakresie wymagań sformułowanych centralnie na potrzeby ewaluacji zewnętrznej (w załączniku do rozporządzenia) – jeśli uzna, iż wybrane przez niego wymagania dotyczą potrzeb placówki. Prezentowany wzór organizacji ewaluacji wewnętrznej pozwala właściwie ją zaplanować i przeprowadzić w zakresie wymagań obszaru III.
   

 112. Organizacja ewaluacji wewnętrznej - Obszar II

  Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ewaluację wewnętrzną w przedszkolu organizuje dyrektor. Może uczynić to w zakresie wymagań sformułowanych centralnie na potrzeby ewaluacji zewnętrznej (w załączniku do rozporządzenia) – jeśli uzna, iż wybrane przez niego wymagania dotyczą potrzeb jego placówki. Prezentowany wzór organizacji ewaluacji wewnętrznej pozwala właściwie ją zaplanować i przeprowadzić w zakresie wymagań obszaru II.

   

 113. Organizacja ewaluacji wewnętrznej - Obszar I

  Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ewaluację wewnętrzną w przedszkolu organizuje dyrektor. Może uczynić to w zakresie wymagań sformułowanych centralnie na potrzeby ewaluacji zewnętrznej (w załączniku do rozporządzenia) – jeśli uzna, iż wybrane przez niego wymagania dotyczą potrzeb jego placówki. Prezentowany wzór organizacji ewaluacji wewnętrznej pozwala właściwie ją zaplanować i przeprowadzić w zakresie wymagań obszaru I.
   

 114. Pytania na potrzeby planu ewaluacji

  Ewaluacja współpracy z rodzicami jest jednym z obszarów nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły każdego typu. Prezentowane pytania badawcze systematyzują tę ewaluację i umożliwiają podsumowanie wyników.

 115. Plan działań do ewaluacji wewnętrznej

  Nadzór pedagogiczny (rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego) pełniony przez dyrektora szkoły obejmuje m.in. ewaluację wewnętrzną działań podejmowanych w danym roku szkolnym. Jej przebieg winien być rzetelnie przemyślany i zaplanowany. Prezentowany plan takich działań umożliwi dyrektorowi każdej szkoły wywiązanie się z tego obowiązku.

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT