Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYBaza aktów prawnych

Wpisz szukaną frazę:
 • Komentarz– organy publicznych szkół i placówek przekształconych od 1 września 2019 r. (powyższe nie dotyczy szkół i placówek artystycznych)

  I. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) wymienia organy publicznych szkół i placówek, do których zaliczamy:
  1. dyrektora (art. 68),
  2. radę pedagogiczną (art. 69-73a – występuje jeśli w szkole i placówce zatrudnionych jest co najmniej 3 nauczycieli),
  3. trzy społeczne organy w systemie oświaty, do których zaliczamy:
  1) radę przedszkola/szkoły/placówki (art. 80-82),
  2) radę rodziców (art. 83- 84),
  3) samorząd uczniowski/słuchaczy/wychowanków (art. 85).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 19 lipca 2019
 • Komentarz do nowego rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

  I. 6 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1045 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, opartego na art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) – weszło w życie 7 czerwca 2019 r.
  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591).
  II. Nowe uregulowania w rozporządzeniu dotyczą przede wszystkim:
  1. Składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora placówki – obecnie w skład komisji wchodzi:
  1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego;
  2) trzech przedstawicieli kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki doskonalenia;
  3) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania placówkę doskonalenia, w której konkurs się odbywa;


  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 4 lipca 2019
 • Komentarz do nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

  I. 28 maja 2019 r. opublikowano rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, opartego na art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) – wchodzi w życie 1 września 2019 r.
  Jest to objętościowo olbrzymi dokument - zawiera 4320 stron. Nowa podstawa programowa różni się od dotychczasowej przede wszystkim strukturą i zakresem treści.
  Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego dotyczą w sumie 215 zawodów, w tym 6 pomocniczych, w których odbywa się kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
  II. Nowe rozporządzenie określa podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do 32 branż (zał. nr 1-32)

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 25 czerwca 2019
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
  Obowiązujący 12 czerwca 2019
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
  Obowiązujący 30 maja 2019
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwo branżowego oraz dodatkowych...
  Obowiązujący 30 maja 2019
 • Komentarz do przepisów w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego

  I. W wyniku zmian w zakresie rodzajów placówek – powstania centrum kształcenia zawodowego w miejsce placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego opublikowano 19 lutego 2019 r. rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 320).
  Rozporządzenie zawiera 2 załączniki:
  1) ramowy statut publicznej placówki kształcenia ustawicznego,
  2) ramowy statut publicznego centrum kształcenia zawodowego.
  Wchodzi w życie 1 września 2019 r.
  Traci moc rozporządzenie MEN z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1451).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 30 maja 2019
 • Komentarz do przepisów w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

  I. W wyniku zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (zmiana brzmienia art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy) wprowadzono od 1 września 2019 r. nowe ramowe plany nauczania dla szkół publicznych.
  II. 4 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. poz. 639 rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
  Rozporządzenie zawiera 16 załączników – ramowych planów nauczania, wchodzi w życie 1 września 2019 r. ale nie całościowo.
  Nadal, w sytuacjach ściśle określonych, będzie obowiązywało rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 9 maja 2019
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
  Obowiązujący 7 maja 2019
 • Komentarz do przepisów w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

  I. W wyniku zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (nowy art. 46b ustawy) wprowadzono od 1 września 2019 r. nie tylko nową klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, a także nałożono na MEN obowiązek ustalania prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
  Prognozę tę MEN ma ogłaszać corocznie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 lutego danego roku (w 2019 r. wyjątkowo do 31 marca 2019 r.).
  Także MEN, ale w porozumieniu z MKiDN, ma ustalać wykaz zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego.
  Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego ujmuje w sumie 213 zawodów, w tym 6 pomocniczych, w których odbywa się kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
  II. 28 marca 2019 r. opublikowano w M. P. poz. 276 obwieszczenie MEN z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 18 kwietnia 2019
 • Komentarz do przepisów zmieniających szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli

  I. 27 marca 2019 r. weszły w życie uregulowania rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 465).
  Zmiana dotyczyła dotychczasowego rozporządzenia MEN dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).
  Zmianami objęto w różnym stopniu uregulowania rozporządzenia - § 2 pkt 9 i 10, § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b, § 5 ust. 3, 4 i 5, § 7 ust. 1 pkt 1, § 10, § 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 1, § 13 pkt 3, § 14 ust. 2, § 15 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1, 2 i 3, § 16 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 3, § 18, § 19 ust. 3 pkt 1 i 2, § 20 pkt 1 i 2, § 21 ust. 3, § 22 pkt 1 i 2, § 23 pkt 2, § 24 pkt 1 i 2, § 29 ust. 1a.
  II. Najważniejsze zmiany w zakresie poszczególnych kwalifikacji:
  1. § 3 ust. 1 pkt 2: Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela we wszystkich szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem § 12-24, posiada osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się (zamieszczone w suplemencie dyplomu ukończonych studiów), o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 11 kwietnia 2019
 • Komentarz do przepisów w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

  I. W wyniku zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wprowadza się od 1 września 2019 r. nową klasyfikację zawodów, tym razem zawodów szkolnictwa branżowego.
  II. 19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. poz. 316 rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie 1 września 2019 r.
  1. Przepisy stosuje się począwszy od:
  1) roku szkolnego 2019/2020 w:
  a) klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,
  b) semestrze I szkoły policealnej,
  c) klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
  d) klasie I pięcioletniego technikum,
  2) roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia
  2. W latach następnych rozporządzenie stosuje się również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.
  3. Rozporządzenie określa w kolejnych dwóch załącznikach:
  1) ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,
  2) klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego.
  III. Ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
  1. Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego jest realizowane w szkołach ponadpodstawowych: branżowej szkole I stopnia, technikum, branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej.
  2. Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego jest realizowane również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz na kursach umiejętności zawodowych.
  3. Celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 21 marca 2019
 • Komentarz do kolejnych zmian dotyczących wynagrodzenia nauczycieli w 2019 r.

  I. 28 grudnia 2018 r. opublikowano w Dz. U. poz. 2435 ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 – w artykułach od 1 do 3 ujęto zagadnienia dotyczące oświaty, i tak:
  1. W roku 2019 środki przeznaczone na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli (art. 70a ust. 7 Karty Nauczyciela) wyodrębnia się w budżecie MEN w łącznej wysokości do 2700 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego ustalonego w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r. (2752,92 zł).
  2. W roku 2019 środki wyodrębniane w budżetach wojewodów i w budżecie MEN na specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela), ustala się w oparciu o średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wyliczone na podstawie kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2018 r. (2752,92 zł).
  3. W roku 2019 do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2013 r. (2717,59 zł).
  II. 1 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. poz. 198 ustawę budżetową na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. – weszła w życie 1.02.2019 r. z mocą od 1 stycznia 2019 r.
  W artykule 9 ust. 2 ustalono, zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), kwotę bazową dla nauczycieli – w wysokości 3 045,21 zł.
  III. 8 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. poz. 249 rozporządzenie MEN z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – weszło w życie 9.02.2019 r.
  1. Przepis zmienia rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) poprzez:
  a) zastąpienie w § 5 pkt 1 wyrażenia „„art. 1 ust. 1 i 1a” wyrazami „art. 1 ust. 1” – czynność dostosowująca zapisy rozporządzenia do zmiany ustawy Karta Nauczyciela,
  b) uchylenie § 8 pkt 18 – czynność porządkowa - usunięcie przepisu niestosowanego.
  2. Przepis wprowadza załącznik do rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) o nowym brzmieniu – ustala nową wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 stycznia 2019 r., i tak:
  a) dla posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym na każdym z kolejnych stopni awansu zawodowego (stażysta, kontraktowy, mianowany oraz dyplomowany) przewiduje się odpowiednio stawkę – 2538, 2611, 2965 oraz 3483,
  b) dla posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym na każdym z kolejnych stopni awansu zawodowego (stażysta, kontraktowy, mianowany oraz dyplomowany) przewiduje się odpowiednio stawkę – 2250, 2289, 2584 oraz 3033,
  c) dla posiadających tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, a także pozostałe wykształcenie na każdym z kolejnych stopni awansu zawodowego (stażysta, kontraktowy, mianowany oraz dyplomowany) przewiduje się odpowiednio stawkę – 2230, 2250, 2268 oraz 2651.
  IV. MEN poinformował że samorządy w 2019 r. mają już przekazane 3 raty subwencji oświatowej (trzecia rata na marzec w podwójnej wysokości) i mogą niezwłocznie wypłacić nauczycielom podwyżki wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.
   

  Obowiązujący 15 marca 2019
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia w sprawie świadectwa pracy
  Obowiązujący 5 marca 2019
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
  Obowiązujący 1 marca 2019Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT