Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W przypadku publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego przyjęto, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła...

PORADA PRAWNA

21 lipca 2017 Prawo oświatowe

Z dniem 1.09.2017 r. publiczne gimnazjum zostaje włączone do publicznej szkoły podstawowej, która zostaje przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową, w której nie działa rada szkoły. Czy statut nowo powstałej szkoły podstawowej nadaje organ prowadzący, czyli jst, czy też projekt nowego statutu przygotowuje, i w tym wypadku uchwala, do 30.11.2017. rada pedagogiczna? Czy nowy statut będzie dotyczył klas I-VIII szkoły podstawowej, zaś do oddziałów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu ich likwidacji, będzie można stosować dotychczasowy statut gimnazjum?

W przypadku publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego przyjęto, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany będzie w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku stwierdzić to przekształcenie w drodze uchwały. Oznacza to, że z dniem 1 września 2017 roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej. W dniu 1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczną naukę pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej), którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły.Statuty dotychczasowych szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, szkół policealnych i gimnazjów, zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.W przypadku publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego przyjęto, że od 1 września 2017 r. dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa stanie się 8-letnią szkołą podstawową (art. 117 ust. 1 p.w.). Organ stanowiący (gmina) będzie miał obowiązek stwierdzić to przekształcenie, w drodze uchwały, w terminie do 30 listopada 2017 r. Uchwała jest jednocześnie aktem założycielskim 8-letniej szkoły podstawowej. Natomiast zgodnie z art. 12 ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują: organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe. Tworząc jednostkę budżetową, organ nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.https://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/samorzad/statuty.html• Rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 208 ust. 3 i 4 ustawy wprowadzającej, w terminie do31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.(art. 210 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)• Uchwała stanowi jednocześnie akty założycielskie szkół, o których mowa w art. 117 ust. 6 i 7, art. 129 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2 i 9, art. 182 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 200 ust. 1, art. 201 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, prowadzonych przez gminę.(art. 210 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)• Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego. Organ, zakładający szkołę lub placówkę podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut. (art. 88 ustawy – Prawo oświatowe)• Akt założycielski i statut szkoły lub placówki publicznej przesyła się właściwemu kuratorowi oświaty oraz innym organom właściwym do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołą lub placówką.(art. 88 ustawy – Prawo oświatowe)Zespoły szkół• Zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawowąz dniem 1 września 2017 r.• Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową.• Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.(art. 191 ustawy – Przepisy wprowadzając ustawę – Prawo oświatowe)• Zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące, staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym z dniem 1 września 2019 r. (chyba że do dnia 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe gimnazjum wchodzące w skład ww. zespołu publicznych szkół zostanie, na podstawie art. 195 ustawy -– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, przekształcone w szkołę innego typu); w wyniku przekształcenia gimnazjum nie mogą powstać zespoły publicznych szkół, w skład których wchodzą szkoły tego samego typu.• Zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i technikum, staje się pięcioletnim technikum dniem 1 września 2019 r. (chyba że do dnia 31 sierpnia 2019 r. dotychczasowe gimnazjum wchodzące w skład ww. zespołu publicznych szkół zostanie, na podstawie art. 195 ustawy ¬– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, przekształcone w szkołę innego typu); w wyniku przekształcenia gimnazjum nie mogą powstać zespoły publicznych szkół, w skład których wchodzą szkoły tego samego typu.• Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej zespoły dotychczasowych publicznych szkół wymienione powyżej, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w odpowiednio czteroletnie liceum ogólnokształcące albo pięcioletnie technikum.• Uchwała stanowi akt założycielski w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.(art. 193 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)Dotychczasowe statuty• Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. • Dotychczasowe statuty dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich techników zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r. • Dotychczasowe statuty dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów branżowych szkół I stopnia wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. W przypadku statutów szkół wymienionych powyżej zostały zachowane kompetencje rady szkoły i rady pedagogicznej w zakresie uchwalania statutów. (art. 322 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)Zasady uchwalania statutu i jego zmian pozostają bez zmian w stosunku do obowiązujących do tej pory regulacji. Oznacza to, że kompetencje do przygotowania projektu statutu lub jego zmian posiada rada pedagogiczna, natomiast uchwalenie projektu należy do właściwości rady szkoły/placówki lub rady pedagogicznej w przypadku braku rady szkoły/placówki.(art. 72, art. 80, art. 82 ustawy – Prawo oświatowe). Statuty gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, 3-letniego liceum ogólnokształcącego i 4-letniego technikum:• Dotychczasowe statuty dotychczasowych gimnazjów zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach;• Statuty szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia,w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, zawierają postanowienia dotyczące tych klas;• Statuty branżowych szkół I stopnia, w których są prowadzone klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, zawierają postanowienia dotyczące tych klas;• Statuty czteroletnich liceów ogólnokształcących, w których są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, zawierają postanowienia dotyczące tych klas;• Statuty pięcioletnich techników, w których są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum, zawierają postanowienia dotyczące tych klas.(art. 322 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: • 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie dotyczącym ramowych statutów szkół publicznych, • 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie dotyczącym ramowych statutów szkół publicznych artystycznych, – zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów. (art. 364 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).W tej sprawie nie ma jednolitego stanowiska organów nadzoru pedagogicznego, dlatego w przypadku wątpliwości proponuję zwrócić się z zapytaniem do właściwego kuratora oświaty.Podsumowując, wg mojej interpretacji przepisów ustawy, statut nowej szkole podstawowej nadaje organ prowadzący szkołę (jst), ponieważ: „dotychczasowe statuty szkół podstawowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.” , bowiem rada pedagogiczna (lub rada szkoły) nie posiada kompetencji do nadawania statutów (do przygotowania projektu statutu lub jego zmian - posiada rada pedagogiczna, natomiast uchwalenie projektu należy do właściwości rady szkoły/placówki lub rady pedagogicznej w przypadku braku rady szkoły/placówki). Nowy statut dotyczy ośmioletniej szkoły podstawowej, zatem kl. 1-8.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT