Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Statut ZNP:Art.18.1. Oddział jest międzyzakładową organizacją związkową o uprawnieniach zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych i...

PORADA PRAWNA

10 kwietnia 2012 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Witam W mojej szkole kadra kierownicza to trzy osoby: dyrektor, zastępca i kierownik gospodarczy. W placówce działają dwa związki zawodowe. Problem dotyczy ZNP. Ilość członków ZNP w mojej szkole to 15 osób. Od prezesa ZNP dostałam informację, że związek obejmuje ochroną 5 osób z mojej szkoły. Zapytałam na jakiej podstawie została określona ta ilość, ponieważ art.32 ustawy o związkach zawodowych ust. 3 mówi, że ochronie podlegają członkowie związku w liczbie nie większej niż liczba osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy albo liczba pracowników ustalona zgodnie z ust. 4. Według mnie ust.4 mojej szkoły nie dotyczy (15 członków ZNP). Dostałam odpowiedź od prezesa, że ilość członków ZNP to 480 osób, bo są oni organizacją międzypowiatową. Nie zgadzam się z tym, ponieważ ustawa wyraźnie mówi o organizacji zakładowej, a zakładem pracy jest szkoła. Dodam jeszcze, że w tej samej miejscowości, w sąsiedniej szkole z taką samą ilością kadry kierowniczej i pracowników ZNP zgłosił do ochrony 3 osoby. Kto ma rację? Ile osób powinno być chronionych przez ZNP w mojej szkole? Czy zakładem pracy jest moja szkoła czy Powiat(umowy zawieram ja jako pracodawca)? Czy ochronie podlegają tylko członkowie zarządu związku, czy także zwykli członkowie ZNP wskazani przez prezesa? Dziękuję za pomoc.

Statut ZNP:
Art.18.1. Oddział jest międzyzakładową organizacją związkową o uprawnieniach zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych i prawa pracy.
2. Oddział jest ogniwem nadrzędnym w stosunku do ognisk z danego terenu.
3. W ZNP działają oddziały - powiatowe, międzygminne, gminne, miejskie lub dzielnicowe.
4. Oddział może zrzeszać członków z różnych powiatów tego samego województwa.
5. Utworzenie, rozwiązanie lub połączenie oddziałów następuje
na podstawie uchwały właściwego terytorialnie zarządu okręgu.


USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych:

Art. 32. 1. Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może:
1) wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
2) zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika, o którym mowa w pkt 1
- z wyjątkiem gdy dopuszczają to odrębne przepisy.
3. Zarząd zakładowej organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, wskazuje pracodawcy pracowników podlegających ochronie przewidzianej w ust. 1, w liczbie nie większej niż liczba osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy albo liczba pracowników ustalona zgodnie z ust. 4.


Art. 342. 1. Zarząd międzyzakładowej organizacji związkowej, która w co najmniej jednym zakładzie pracy objętym jej działaniem zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, może wskazać pracowników podlegających ochronie przewidzianej w art. 32 ust. 1:
1) w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 albo 4 lub
2) w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 albo 4 w jednym zakładzie pracy wskazanym przez tę organizację spośród zakładów pracy objętych jej działaniem, w którym ta organizacja zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, powiększonej o liczbę pozostałych zakładów pracy objętych działaniem tej organizacji, w których jest zatrudnionych co najmniej 10 pracowników będących jej członkami.

2. W przypadku gdy międzyzakładowa organizacja związkowa w żadnym zakładzie pracy z objętych jej działaniem nie zrzesza liczby pracowników wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, liczba pracowników podlegających ochronie przewidzianej w art. 32 ust. 1 nie może być większa od liczby zakładów pracy objętych działaniem tej organizacji, które zatrudniają co najmniej 10 pracowników będących jej członkami.


Kodeks pracy:
Art. 24125a. § 1. Reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja związkowa:
1) będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną na podstawie art. 24117 § 1 pkt 1, pod warunkiem że zrzesza ona co najmniej 7% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, lub
2) zrzeszająca co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.

§ 2. Jeżeli żadna z zakładowych organizacji związkowych nie spełnia wymogów, o których mowa w § 1, reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja zrzeszająca największą liczbę pracowników.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT