Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podstawa prawna:USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.).Art. 37. 1. W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone...

PORADA PRAWNA

15 stycznia 2013 Prawo oświatowe

Witam Chciałbym zrezygnować z powierzonej mi funkcji wicedyrektora. Nie czuję się na tym stanowisku, dyrekcja nie ma do mnie zaufania, powierza mi "śmieszne" obowiązki. Kiedy mam złożyć wypowiedzenie powierzonej mi funkcji. Czy muszę wrócić na mpje dawne stanowisko pracy w tej szkole, czy też dyrektor może mi zmniejszyć etat?

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.).

Art. 37. 1. W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.

2. Umowa o pracę na stanowisku nauczyciela, zawarta na czas określony krótszy niż okres powierzenia stanowiska kierowniczego, ulega przedłużeniu na okres powierzenia.

3. W przypadku osób, o których mowa w art. 36 ust. 2, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 Art. 38. 1. Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce:

1) odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:

a) złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia,

c) złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 34 ust. 2a;

2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Z art. 38 ust.1 pkt 1a wynika, że może Pani złożyć rezygnację, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem do dyrektora złożone na piśmie do końca maja.

Z dniem 1 września wróci Pani do pracy na stanowisko zgodne z kwalifikacjami oraz możliwościami i potrzebami szkoły. Szkoła powinna zapewnić pełny etat.Oczywiście proponuję przede wszystkim podjąć rozmowę z dyrektorem, być może uda się ustalić inne korzystne dla Pani rozwiązanie.

Projekt arkusza organizacyjnego na nowy rok szkolny należy złożyć do organu prowadzącego do końca kwietnia. Zatem ustalenia co do zmian w nowym roku szkolnym należałoby podjąć w kwietniu.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT